Новости из Беларуси
Новости сайта


Новости проекта "Тюрьма"

Новости

KODEKS POSTEPOWANIA CYWILNEGO

Dokumenty, aktualnosci, prawa Rzeczypospolitej Polskiej

(Документы, новости, законы Республики Польша)

<<<    >>>

 


DZIAL VI. POSTEPOWANIE REJESTROWE(599)

Art. 6941. § 1. Przepisy zawarte w dziale niniejszym stosuje sie do postepowania w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sadowym (sprawach rejestrowych).
§ 2. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie odpowiednio do innych postepowan rejestrowych prowadzonych przez sady, jezeli przepisy szczegolne nie stanowia inaczej.

Art. 6942. W sprawach rejestrowych wylacznie wlasciwy jest sad rejonowy (sad gospodarczy) wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub siedzibe podmiotu, ktorego wpis dotyczy (sad rejestrowy).

Art. 6943. § 1. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sadowego sklada podmiot podlegajacy wpisowi do tego rejestru, jezeli przepisy szczegolne nie stanowia inaczej.
§ 2. Podmiot podlegajacy wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego jest uczestnikiem postepowania, chociazby nie byl wnioskodawca. Przepisu art. 510 § 2 nie stosuje sie.
§ 3. (600) Wniosek zlozony do sadu rejestrowego droga elektroniczna powinien byc opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu.
§ 4. (601) W przypadku zlozenia wniosku w sposob opisany w § 3 wszelkie doreczenia orzeczen i pism sadowych dokonywane beda na adres elektroniczny, z ktorego wniosek zostal wyslany.
§ 5. (602) Orzeczenia i pisma sadowe wyslane w sposob, o ktorym mowa w § 4, uznaje sie za doreczone z data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia doreczenie uznaje sie za skuteczne z uplywem 14 dni od daty umieszczenia korespondencji pod adresem okreslonym w § 4.

Art. 6944. (603) §1. Dokumenty, na ktorych podstawie dokonuje sie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, sklada sie w oryginalach albo poswiadczonych urzedowo odpisach lub wyciagach.
§ 2. Dokumenty, o ktorych mowa w § 1, skladane droga elektroniczna, powinny byc opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu.
§ 3. Wypisy aktow notarialnych, wyciagi, odpisy i poswiadczenia dokumentow moga byc przeslane do sadu droga elektroniczna, jezeli notariusz opatrzyl je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Art. 6945. § 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sadowego nastepuje na podstawie postanowienia.
§ 2. Postanowienia co do istoty sprawy sa skuteczne i wykonalne z chwila ich wydania, z wyjatkiem postanowien dotyczacych wykreslenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sadowego.
§ 3. Postanowieniom dotyczacym stosowania srodkow przymusu sad rejestrowy moze nadac rygor natychmiastowej wykonalnosci, jezeli wymaga tego interes wierzyciela lub innych osob.

Art. 6946. § 1. Postanowienie co do istoty sprawy wydane zgodnie z wnioskiem nie wymaga uzasadnienia.
§ 2. Sad rejestrowy z urzedu sporzadza uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy, ktore zostalo wydane z urzedu.

Art. 6947. W razie uwzglednienia srodka odwolawczego od orzeczenia wydanego w postepowaniu rejestrowym, dotyczacego wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, sad drugiej instancji uchyla zaskarzone orzeczenie i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania sadowi rejestrowemu. Rozpoznajac ponownie sprawe, sad rejestrowy uwzglednia wskazania sadu drugiej instancji oraz aktualny stan rejestru.

Art. 6948. § 1. Koszty postepowania rejestrowego ponosi podmiot podlegajacy obowiazkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego.
§ 2. Koszty postepowania wszczetego przez osobe, ktora nie jest upowazniona do dzialania w imieniu podmiotu podlegajacego obowiazkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, ponosi wnioskodawca, chyba ze wniosek jego zostal uwzgledniony w calosci lub w istotnej czesci.
§ 3. Wpisy z urzedu dokonywane przez sad na podstawie art. 12 ust. 2, art. 20 ust. 3, art. 41 pkt 4 i 5, art. 44 ust. 1 pkt 5, art. 46 ust. 2, art. 55 i art. 60 ust. 1 oraz wpisy dokonywane przez sad na podstawie art. 41 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym sa wolne od oplat sadowych.

Ksiega trzecia. (604) (uchylona)

Art. 695. (uchylony).

Art. 696. (uchylony).

Art. 697. (uchylony).

Art. 698. (uchylony).

Art. 699. (uchylony).

Art. 700. (uchylony).

Art. 701. (uchylony).

Art. 702. (uchylony).

Art. 703. (uchylony).

Art. 704. (uchylony).

Art. 705. (uchylony).

Art. 706. (uchylony).

Art. 707. (uchylony).

Art. 708. (uchylony).

Art. 709. (uchylony).

Art. 710. (uchylony).

Art. 711. (uchylony).

Art. 712. (uchylony).

Art. 713. (uchylony).

Art. 714. (uchylony).

Art. 715. (uchylony).

Ksiega czwarta. POSTEPOWANIE W RAZIE ZAGINIECIA LUB ZNISZCZENIA AKT

Art. 716. Odtworzeniu ulegaja akta zaginione lub zniszczone w calosci lub czesci. W sprawie prawomocnie zakonczonej odtworzeniu podlega orzeczenie konczace postepowanie w sprawie oraz ta czesc akt, ktora jest niezbedna do ustalenia jego tresci i do wznowienia postepowania.

Art. 717. § 1. Sad wszczyna postepowanie z urzedu lub na wniosek.
§ 2. Sad wszczyna postepowanie tylko na wniosek, jezeli zaginiecie lub zniszczenie akt nastapilo wskutek sily wyzszej. Rowniez w tym wypadku sad moze jednak wszczac postepowanie z urzedu, jezeli sprawa, ktorej akta zaginely lub ulegly zniszczeniu, byla lub mogla byc wszczeta z urzedu.

Art. 718. § 1. Do zgloszenia wniosku o odtworzenie akt uprawniona jest strona, uczestnik postepowania lub interwenient.
§ 2. Wniosek o odtworzenie akt sprawy bedacej w toku zglosic mozna w ciagu lat trzech od zaginiecia lub zniszczenia akt, a wniosek o odtworzenie akt sprawy prawomocnie zakonczonej - w ciagu lat dziesieciu od tej chwili.
§ 3. Ograniczenia powyzsze nie dotycza wniosku o odtworzenie akt sprawy o prawa stanu.

Art. 719. § 1. Do odtworzenia akt sprawy bedacej w toku wlasciwy jest sad, w ktorym sprawa ostatnio sie toczyla.
§ 2. (605) Jezeli wlasciwy bylby sad drugiej instancji lub Sad Najwyzszy, sad ten przekaze sprawe sadowi pierwszej instancji, chyba ze chodzi o odtworzenie tylko akt sadu drugiej instancji lub akt Sadu Najwyzszego.
§ 3. Postepowanie w razie zaginiecia lub zniszczenia akt w sprawie prawomocnie zakonczonej przeprowadza sad, w ktorym sprawa toczyla sie w pierwszej instancji.

Art. 720. (606) Do odtworzenia akt sprawy zakonczonej w panstwowym biurze notarialnym wlasciwy jest sad rejonowy, w ktorego okregu znajdowalo sie to biuro.

Art. 721. We wniosku o odtworzenie akt nalezy okreslic dokladnie sprawe, dolaczyc wszelkie urzedowo poswiadczone odpisy znajdujace sie w posiadaniu zglaszajacego wniosek oraz wskazac znane mu miejsca, w ktorych dokumenty lub ich odpisy sie znajduja.

Art. 722. § 1. (607) Przewodniczacy wzywa osoby, organy administracji publicznej lub instytucje wskazane we wniosku oraz znane sadowi urzedowo do zlozenia w okreslonym terminie poswiadczonych urzedowo odpisow dokumentow bedacych w ich posiadaniu albo do oswiadczenia, ze ich nie posiadaja.
§ 2. Jezeli osoba wezwana nie posiada dokumentu lub odpisu, a przed wezwaniem byla w jego posiadaniu, powinna wyjasnic, gdzie dokument lub odpis sie znajduje.

Art. 723. § 1. Sad moze skazac na grzywne kazdego, kto nie uczyni zadosc wezwaniu dokonanemu w mysl artykulu poprzedzajacego.
§ 2. Jezeli wezwana byla osoba prawna lub inna organizacja, ukaraniu podlega jej kierownik lub pracownik, ktorego obowiazkiem bylo uczynic zadosc wezwaniu.

Art. 724. Jezeli poswiadczone urzedowo odpisy zostana zlozone, przewodniczacy zarzadza dolaczenie ich do akt. Odpis zarzadzenia dorecza sie stronom.

Art. 725. Jezeli odtworzenia akt nie mozna przeprowadzic w trybie przewidzianym w artykulach poprzedzajacych, przewodniczacy wzywa strony do zlozenia dokladnych oswiadczen co do tresci zaginionych lub zniszczonych pism oraz dowodow na zawarte w nich twierdzenia, nie wylaczajac prywatnych odpisow oraz innych pism i notatek, ktore moga byc pomocne przy odtworzeniu akt.

Art. 726. Niezaleznie od oswiadczen i wnioskow stron sad przeprowadza z urzedu dochodzenia, nie pomijajac zadnej okolicznosci, ktora moze miec znaczenie dla ustalenia tresci zaginionych lub zniszczonych akt. Sad bierze zwlaszcza pod uwage wpisy do repertoriow i innych ksiag biurowych. Sad moze tez przesluchac w charakterze swiadkow sedziow, prokuratorow, protokolantow, pelnomocnikow stron i inne osoby, ktore uczestniczyly w postepowaniu lub ktore moga wypowiedziec sie co do tresci akt, jak rowniez moze zarzadzic przesluchanie stron.

Art. 727. Po przeprowadzeniu postepowania w mysl dwoch artykulow poprzedzajacych sad orzeka postanowieniem, w jaki sposob i w jakim zakresie zaginione akta maja byc odtworzone lub ze odtworzenie akt jest niemozliwe. Na postanowienie przysluguje zazalenie.

Art. 728. Jezeli akta nie moga byc odtworzone lub odtworzone zostaly w czesci niewystarczajacej do podjecia dalszego postepowania, sprawa moze byc wszczeta ponownie. We wszystkich innych wypadkach sad podejmuje postepowanie w takim stanie, w jakim okaze sie to mozliwe przy uwzglednieniu akt pozostalych i odtworzonych. Na postanowienie co do podjecia dalszego postepowania przysluguje zazalenie.

Art. 729. Bieg przedawnienia przerwany przez pierwotne wszczecie sprawy rozpoczyna sie na nowo od daty uprawomocnienia sie postanowienia stwierdzajacego niemozliwosc odtworzenia akt lub odmawiajacego podjecia dalszego postepowania.

CZESC DRUGA(608)

POSTEPOWANIE ZABEZPIECZAJACE

TYTUL I. PRZEPISY OGOLNE

Art. 730. § 1. W kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny mozna zadac udzielenia zabezpieczenia.
§ 2. Sad moze udzielic zabezpieczenia przed wszczeciem postepowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytulu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jezeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o swiadczenie, ktorego termin spelnienia jeszcze nie nastapil.

Art. 7301. § 1. Udzielenia zabezpieczenia moze zadac kazda strona lub uczestnik postepowania, jezeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.
§ 2. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi lub powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposob uniemozliwi lub powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania w sprawie.
§ 3. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzgledni interesy stron lub uczestnikow postepowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic nalezyta ochrone prawna, a obowiazanego nie obciazac ponad potrzebe.

Art. 731. Zabezpieczenie nie moze zmierzac do zaspokojenia roszczenia, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

Art. 732. Zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, a w wypadkach, w ktorych postepowanie moze byc wszczete z urzedu - takze z urzedu.

Art. 733. Udzielajac zabezpieczenia przed wszczeciem postepowania w sprawie, sad wyznacza termin, w ktorym pismo wszczynajace postepowanie powinno byc wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie moze przekraczac dwoch tygodni.

Art. 734. Do udzielenia zabezpieczenia wlasciwy jest sad, do ktorego wlasciwosci nalezy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Wnioski o udzielenie zabezpieczenia zgloszone w toku postepowania rozpoznaje sad tej instancji, w ktorej postepowanie sie toczy, z wyjatkiem wypadku, gdy sadem tym jest Sad Najwyzszy. Wtedy o zabezpieczeniu orzeka sad pierwszej instancji.

Art. 735. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

Art. 736. § 1. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadac wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierac:
1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniezne takze wskazanie sumy zabezpieczenia;
2) uprawdopodobnienie okolicznosci uzasadniajacych wniosek.
§ 2. Jezeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia zlozono przed wszczeciem postepowania, nalezy nadto zwiezle przedstawic przedmiot sprawy.
§ 3. Wskazana w § 1 suma zabezpieczenia nie moze byc wyzsza od dochodzonego roszczenia liczonego wraz z odsetkami do dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz z kosztami wykonania zabezpieczenia. Suma ta moze obejmowac takze przewidywane koszty postepowania.
§ 4. Jezeli w ramach zabezpieczenia obowiazany sklada sume zabezpieczenia, sume te umieszcza sie na rachunku depozytowym sadu, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. Przepis art. 752 stosuje sie odpowiednio.

Art. 737. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie tygodnia od dnia jego wplywu do sadu, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. Jezeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, nalezy ja wyznaczyc tak, aby rozprawa mogla odbyc sie w terminie miesiecznym od dnia wplywu wniosku.

Art. 738. Sad rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorac za podstawe orzeczenia material zebrany w sprawie. W razie stwierdzenia, ze wniosek nie odpowiada wymogom formalnym przewidzianym w art. 736, przewodniczacy zwraca wniosek bez wzywania wnioskodawcy do jego uzupelnienia.

Art. 739. § 1. Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia sad moze uzaleznic od zlozenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczen obowiazanego powstalych w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. Z kaucji tej bedzie przyslugiwalo obowiazanemu pierwszenstwo zaspokojenia przed innymi naleznosciami zaraz po kosztach egzekucyjnych.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje sie, gdy uprawnionym jest Skarb Panstwa oraz w wypadku zabezpieczenia roszczen alimentacyjnych, o rente, a takze naleznosci pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, w czesci nieprzekraczajacej pelnego jednomiesiecznego wynagrodzenia pracownika.

Art. 740. § 1. Postanowienie, w przedmiocie zabezpieczenia, wydane na posiedzeniu niejawnym, a podlegajace wykonaniu przez organ egzekucyjny, sad dorecza tylko uprawnionemu, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. Doreczenia obowiazanemu dokonuje organ egzekucyjny rownoczesnie z przystapieniem do wykonania postanowienia.
§ 2. W wypadkach objetych § 1 obowiazanemu nie dorecza sie rowniez zazalenia uprawnionego ani postanowienia sadu drugiej instancji rozstrzygajacego o tym zazaleniu.
§ 3. Jezeli ustanowiono jako zabezpieczenie zarzad nad przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiazanego albo zakladem wchodzacym w sklad przedsiebiorstwa lub jego czescia albo czescia gospodarstwa rolnego obowiazanego, doreczenia obowiazanemu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia dokonuje zarzadca ustanowiony przez sad. Jezeli obowiazany odmawia przyjecia postanowienia albo gdy zarzadca jest wprowadzony w zarzad przez komornika, doreczenia postanowienia o zabezpieczeniu dokonuje komornik.

Art. 741. Na postanowienie sadu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysluguje zazalenie.

Art. 742. § 1. Obowiazany moze w kazdym czasie zadac uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, ktorym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni sie przyczyna zabezpieczenia. Jezeli obowiazany zlozy na rachunek depozytowy sadu sume zabezpieczenia zadana przez uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie upada. Przepis art. 7541 § 3 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Postanowienie w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia moze zapasc tylko po przeprowadzeniu rozprawy.
§ 3. Wniesienie zazalenia na postanowienie uchylajace lub zmieniajace postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie postanowienia.
§ 4. Przepisow § 2 i § 3 nie stosuje sie, gdy uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia nastapilo na skutek zlozenia przez obowiazanego na rachunek depozytowy sadu sumy wystarczajacej do zabezpieczenia.
§ 5. Do sumy zlozonej przez obowiazanego na rachunek depozytowy sadu przepis art. 752 stosuje sie odpowiednio.

Art. 743. § 1. Jezeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu egzekucyjnym, z tym jednak, ze sad nadaje postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia klauzule wykonalnosci z urzedu. W razie zbiegu zabezpieczenia udzielonego przez sad i organ administracyjny przepisy art. 773 i art. 774 nie maja zastosowania, z wyjatkiem wypadkow przewidzianych w art. 751.
§ 2. Jezeli z uwagi na swa tresc postanowienie podlega wykonaniu w inny sposob, stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace tego sposobu. Podstawa przeprowadzenia postepowania jest wtedy postanowienie zaopatrzone z urzedu przez przewodniczacego we wzmianke o wykonalnosci.

Art. 7431. § 1. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane przeciwko osobie pozostajacej w zwiazku malzenskim stanowi podstawe do podjecia czynnosci zwiazanych z wykonaniem zabezpieczenia na mieniu wchodzacym w sklad majatku wspolnego.
§ 2. W terminie tygodnia od dnia dokonania pierwszej czynnosci zwiazanej z wykonaniem zabezpieczenia malzonek obowiazanego moze sprzeciwic sie wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, o czym organ wykonujacy zabezpieczenie niezwlocznie zawiadamia uprawnionego.
§ 3. Sprzeciw malzonka obowiazanego, o ktorym mowa w § 2, nie wstrzymuje wykonania zabezpieczenia. Jezeli jednak zabezpieczenie prowadzi do zaspokojenia uprawnionego, wstrzymuje sie wyplate pieniedzy uzyskanych w postepowaniu zabezpieczajacym.
§ 4. W razie sprzeciwu, o ktorym mowa w § 2, uprawniony moze w terminie dwoch tygodni od dnia zawiadomienia go, pod rygorem upadku zabezpieczenia w zakresie wykonania na mieniu wchodzacym w sklad majatku wspolnego, wystapic do sadu o nadanie temu postanowieniu klauzuli wykonalnosci przeciwko malzonkowi obowiazanego. Przepisy art. 787 stosuje sie odpowiednio. Upadek, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nastepuje rowniez w razie oddalenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalnosci.

Art. 744. § 1. W razie prawomocnego zwrotu albo odrzucenia pozwu lub wniosku, oddalenia powodztwa lub wniosku albo umorzenia postepowania, zabezpieczenie upada.
§ 2. Zabezpieczenie upada rowniez, gdy zostalo udzielone przed wszczeciem postepowania, jezeli uprawniony nie wystapil we wszczetym postepowaniu w sprawie o calosc roszczenia lub tez wystapil o roszczenia inne niz to, ktore zostalo zabezpieczone.
§ 3. W sprawach wymienionych w § 1 i § 2 przepis art. 7541 § 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 745. § 1. O kosztach postepowania zabezpieczajacego sad rozstrzyga w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie, a o kosztach postepowania zabezpieczajacego pozniej powstalych rozstrzyga na wniosek strony sad, ktory udzielil zabezpieczenia.
§ 2. Jezeli postanowienie, w ktorym udzielono zabezpieczenia, zostalo wydane przed wszczeciem postepowania w sprawie, a uprawniony nie zachowal wyznaczonego mu terminu do jej wszczecia, obowiazany moze w terminie dwoch tygodni od uplywu tego terminu zlozyc wniosek o przyznanie mu kosztow. W tym terminie wniosek taki moze zglosic uprawniony, jezeli nie wytoczyl sprawy dlatego, ze obowiazany zaspokoil jego roszczenie.

Art. 746. § 1. Jezeli uprawniony nie wniosl pisma wszczynajacego postepowanie w wyznaczonym terminie albo cofnal pozew lub wniosek, jak rowniez gdy pozew zwrocono lub odrzucono albo powodztwo badz wniosek oddalono lub postepowanie umorzono, a takze w przypadkach wskazanych w art. 744 § 2, obowiazanemu przysluguje przeciwko uprawnionemu roszczenie o naprawienie szkody wyrzadzonej wykonaniem zabezpieczenia. Roszczenie wygasa, jezeli nie bedzie dochodzone w ciagu roku od dnia powstania szkody.
§ 2. Uprawnieni, ktorzy lacznie uzyskali zabezpieczenie, ponosza solidarna odpowiedzialnosc za wyrzadzona szkode.
§ 3. Jezeli w terminie miesiaca od dnia powstania roszczenia, o ktorym mowa w § 1, obowiazany nie wytoczyl powodztwa, sad zwraca uprawnionemu, na jego wniosek, kaucje zlozona na zabezpieczenie tego roszczenia.

TYTUL II. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEN PIENIEZNYCH

Art. 747. Zabezpieczenie roszczen pienieznych nastepuje przez:
1) zajecie ruchomosci, wynagrodzenia za prace, wierzytelnosci z rachunku bankowego albo innej wierzytelnosci lub innego prawa majatkowego;
2) obciazenie nieruchomosci obowiazanego hipoteka przymusowa;
3) ustanowienie zakazu zbywania lub obciazania nieruchomosci, ktora nie ma urzadzonej ksiegi wieczystej lub ktorej ksiega wieczysta zaginela lub ulegla zniszczeniu;
4) obciazenie statku albo statku w budowie hipoteka morska;
5) ustanowienie zakazu zbywania spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu;
6) ustanowienie zarzadu przymusowego nad przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiazanego albo zakladem wchodzacym w sklad przedsiebiorstwa lub jego czescia albo czescia gospodarstwa rolnego obowiazanego.

Art. 748. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane na posiedzeniu niejawnym, w wypadkach, o ktorych mowa w art. 747 pkt 2-6, dorecza sie rowniez obowiazanemu.

Art. 749. Zabezpieczenie roszczen pienieznych przeciwko Skarbowi Panstwa jest niedopuszczalne.

Art. 750. Zabezpieczenie nie moze obejmowac rzeczy, wierzytelnosci i praw, z ktorych egzekucja jest wylaczona.

Art. 751. § 1. Rzeczy ulegajace szybkiemu zepsuciu moga stanowic przedmiot zabezpieczenia, gdy obowiazany nie ma innego mienia, ktore mogloby zabezpieczyc roszczenia uprawnionego, istnieje zas mozliwosc sprzedazy tych rzeczy niezwlocznie.
§ 2. Sprzedaz rzeczy wymienionych w § 1 powinna nastapic niezwlocznie, wedlug przepisow o sprzedazy w trybie egzekucji z ruchomosci.
§ 3. Na wniosek obowiazanego sad rejonowy moze po wysluchaniu uprawnionego polecic komornikowi sprzedaz kazdej zajetej ruchomosci, wierzytelnosci lub prawa.
§ 4. Cene uzyskana ze sprzedazy sklada sie na rachunek depozytowy sadu na zabezpieczenie roszczen uprawnionego.

Art. 752. § 1. Zajete ruchomosci nie moga byc oddane pod dozor uprawnionemu. Zajete pieniadze sklada sie na rachunek depozytowy sadu, a zajete papiery wartosciowe sad sklada w banku.
§ 2. Sume zlozona na rachunek depozytowy sad umieszcza na wydzielonym, oprocentowanym rachunku bankowym w wysokosci oprocentowania udzielonego przez bank dla wkladow wyplacanych na kazde zadanie. Jezeli z okolicznosci sprawy wynika, ze zabezpieczenie moze trwac dluzej niz trzy miesiace, na wniosek obowiazanego, nalezy umiescic zlozone do depozytu sumy w banku wskazanym przez obowiazanego na rachunku bankowym oprocentowanym jak dla lokat terminowych.
§ 3. W sprawach, w ktorych zabezpieczenie moze byc udzielone z urzedu, orzeczenia, o ktorych mowa w § 2, sad wydaje z urzedu.

Art. 7521. (609) W razie udzielenia zabezpieczenia przez zajecie praw z instrumentow finansowych zapisanych na rachunku papierow wartosciowych lub innym rachunku w rozumieniu przepisow o obrocie instrumentami finansowymi, obowiazany w terminie trzech miesiecy od dnia zajecia moze zlecic ich sprzedaz. Sume uzyskana ze sprzedazy umieszcza sie na rachunku depozytowym sadu. Obowiazany moze takze zlecic, by znajdujace sie na rachunku sumy pieniezne zostaly wplacone na rachunek depozytowy sadu. Przepis art. 752 stosuje sie odpowiednio.

Art. 7522. § 1. W razie zajecia na zabezpieczenie rachunku bankowego przedsiebiorcy lub wlasciciela gospodarstwa rolnego sad na wniosek obowiazanego zlozony w terminie tygodniowym od dnia doreczenia mu postanowienia o zabezpieczeniu okresla, jakie kwoty mozna pobierac na biezace wyplaty wynagrodzen za prace wraz z podatkiem od wynagrodzenia i innymi ustawowymi ciezarami, a takze na biezace koszty prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.
§ 2. Udzielajac zabezpieczenia, sad moze okreslic korzystanie z zajetego rachunku bankowego w inny sposob.
§ 3. Zajecie rachunku bankowego nie pozbawia obowiazanego prawa do polecenia przekazania zajetych kwot na rachunek depozytowy sadu w celu wplacenia sumy zabezpieczenia. Przepis art. 752 stosuje sie odpowiednio.
§ 4. Przepis § 3 stosuje sie odpowiednio, gdy w ramach zabezpieczenia zajeto inne wierzytelnosci i prawa majatkowe.

Art. 7523. § 1. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ustanawiajace zakaz zbywania spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu stanowi podstawe wpisu w ksiedze wieczystej ostrzezenia o zakazie zbywania tych praw. Wpisu dokonuje sie na wniosek uprawnionego. Postanowienie to dorecza sie takze spoldzielni mieszkaniowej.
§ 2. Spoldzielnia mieszkaniowa ponosi odpowiedzialnosc za szkode spowodowana czynnosciami umozliwiajacymi zbycie prawa, o ktorym mowa w § 1.

Art. 7524. § 1. Zarzad przymusowy ustanowiony nad przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiazanego lub nad zakladem wchodzacym w sklad przedsiebiorstwa lub jego czescia albo nad czescia gospodarstwa rolnego wykonuje sie wedlug przepisow o zarzadzie w toku egzekucji z nieruchomosci, z zastrzezeniem, ze zarzadce ustanawia sad wydajacy postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia oraz ze postanowienie o ustanowieniu zarzadcy jest jednoczesnie podstawa do wprowadzenia zarzadcy w zarzad, w razie gdyby istnialy przeszkody uniemozliwiajace zarzadcy objecie zarzadu. Zarzadca nie moze byc obowiazany.
§ 2. W toku sprawowania zarzadu sad moze, za zgoda uprawnionego i obowiazanego, zezwolic na wykonywanie zarzadu w inny sposob.
§ 3. Za zgoda obowiazanego sad postanowi, ze dochod uzyskiwany z zarzadu przeznaczony bedzie na zaspokojenie uprawnionego. Zgoda taka nie jest potrzebna w sprawach wymienionych w art. 753, art. 7531 i art. 754. Wydajac postanowienie o przekazywaniu dochodu na zaspokojenie uprawnionego, sad okresli wysokosc kwoty, do ktorej wierzyciel winien byc zaspokojony, jezeli kwota ta nie zostala okreslona w postanowieniu o zabezpieczeniu.
§ 4. W razie wyrazenia zgody na zaspokojenie uprawnionego z dochodu uzyskanego przez zarzad, przepisy art. 7532 stosuje sie odpowiednio.
§ 5. W sprawach, o ktorych mowa w § 2-4, orzeka sad wydajacy postanowienie o zabezpieczeniu.

Art. 7525. Czynnosci prawne obowiazanego dotyczace majatku objetego zarzadem przymusowym podjete po ustanowieniu zarzadu sa niewazne. Dla okreslenia czasu powstania skutkow ustanowienia zarzadu przepisy art. 910 stosuje sie odpowiednio.

Art. 7526. § 1. W razie skierowania egzekucji do skladnikow mienia objetego zarzadem przymusowym dalsze postepowanie prowadzone bedzie wedlug przepisow o egzekucji przez zarzad przymusowy. Przepisy art. 10644 i art. 106410 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Jezeli do przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego objetego zarzadem ustanowionym w postepowaniu zabezpieczajacym skierowano egzekucje przez sprzedaz przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, przepis art. 106414 stosuje sie odpowiednio.

Art. 753. § 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie moze polegac na zobowiazaniu obowiazanego do zaplaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo okreslonej sumy pienieznej. W sprawach tych podstawa zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.
§ 2. W wypadkach wymienionych w § 1 sad z urzedu dorecza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.

Art. 7531. § 1. Przepis art. 753 stosuje sie odpowiednio do zabezpieczenia roszczen o:
1) rente z tytulu odpowiedzialnosci za uszkodzenie ciala lub utrate zycia zywiciela albo rozstroj zdrowia oraz o zmiane uprawnien objetych trescia dozywocia na dozywotnia rente;
2) wynagrodzenie za prace;
3) naleznosci z tytulu rekojmi lub gwarancji jakosci albo kary umownej, jak rowniez naleznosci z tytulu niezgodnosci towaru konsumpcyjnego z umowa sprzedazy konsumenckiej, przeciwko przedsiebiorcy do wysokosci dwudziestu tysiecy zlotych;
4) naleznosci z tytulu najmu lub dzierzawy, a takze naleznosci z tytulu oplat obciazajacych najemce lub dzierzawce oraz oplat z tytulu korzystania z lokalu mieszkalnego lub uzytkowego - do wysokosci, o ktorej mowa w pkt 3;
5) naprawienie szkody wynikajacej z naruszenia przepisow o ochronie srodowiska;
6) (610) naleznosci wynikajace z naruszenia autorskich praw majatkowych, praw pokrewnych i praw do baz danych oraz naleznosci wynikajace z naruszenia autorskich praw osobistych;
7) (611) naleznosci wynikajace z naruszenia patentu lub dodatkowego prawa ochronnego na wynalazek, prawa ochronnego na wzor uzytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemyslowego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, prawa z rejestracji topografii ukladu scalonego, wylacznego prawa do odmiany rosliny;
8) wynagrodzenie przyslugujace tworcy projektu wynalazczego.
§ 2. W sprawach wymienionych w § 1 sad udziela zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy. Oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia moze nastapic na posiedzeniu niejawnym. Przepisu art. 749 nie stosuje sie.

Art. 7532. W sprawach, o ktorych mowa w art. 753 i art. 7531, jezeli osoba obowiazana do swiadczen uzna roszczenie, wyrok zasadzajacy swiadczenie w zakresie niezaspokojonym moze byc wydany na posiedzeniu niejawnym.

Art. 754. Sad moze jeszcze przed urodzeniem sie dziecka zabezpieczyc przyszle roszczenia alimentacyjne zwiazane z ustaleniem ojcostwa, o ktorych mowa w art. 141 i art. 142 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego, przez zobowiazanie obowiazanego do wylozenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez trzy miesiace w okresie porodu oraz na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiace po urodzeniu. W sprawach tych termin do wytoczenia powodztwa wynosi trzy miesiace od dnia urodzenia sie dziecka. Postanowienie sad wydaje po przeprowadzeniu rozprawy. Przepisy art. 733 i art. 7532 stosuje sie odpowiednio.

Art. 7541. § 1. Jezeli przepis szczegolny nie stanowi inaczej albo jezeli sad inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone wedlug przepisow niniejszego tytulu upada po uplywie miesiaca od uprawomocnienia sie orzeczenia uwzgledniajacego roszczenie, ktore podlegalo zabezpieczeniu.
§ 2. W sprawach, w ktorych udzielono zabezpieczenia przy zastosowaniu art. 747 pkt 1 lub pkt 6, zabezpieczenie upada, jezeli uprawniony w terminie dwoch tygodni od uprawomocnienia sie orzeczenia uwzgledniajacego roszczenie nie wniosl o dokonanie dalszych czynnosci egzekucyjnych.
§ 3. Na wniosek obowiazanego sad wyda postanowienie stwierdzajace upadek zabezpieczenia.

TYTUL III. INNE WYPADKI ZABEZPIECZENIA

Art. 755. § 1. Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki sposob, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wylaczajac sposobow przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych. W szczegolnosci sad moze:
1) unormowac prawa i obowiazki stron lub uczestnikow postepowania na czas trwania postepowania;
2) ustanowic zakaz zbywania przedmiotow lub praw objetych postepowaniem;
3) zawiesic egzekucje lub postepowanie wykonawcze;
4) uregulowac sposob roztoczenia pieczy nad maloletnimi dziecmi;
5) nakazac wpisanie stosownego ostrzezenia w ksiedze wieczystej lub we wlasciwym rejestrze.
§ 2. W sprawach przeciwko srodkom spolecznego przekazu o ochrone dobr osobistych, sad odmowi udzielenia zabezpieczenia polegajacego na zakazie publikacji, jezeli zabezpieczeniu sprzeciwia sie wazny interes publiczny.
§ 3. Sad dorecza obowiazanemu postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, w ktorym zobowiazuje go do wykonania lub zaniechania czynnosci albo do nieprzeszkadzania czynnosciom uprawnionego. Nie dotyczy to czynnosci polegajacych na swiadczeniu rzeczy bedacych we wladaniu obowiazanego.

Art. 756. W sprawach o rozwod, o separacje oraz o uniewaznienie malzenstwa, sad moze rowniez orzec o wydaniu malzonkowi, opuszczajacemu mieszkanie zajmowane wspolnie przez malzonkow, potrzebnych mu przedmiotow.

Art. 757. Jezeli przepis szczegolny nie stanowi inaczej albo sad inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone wedlug przepisow niniejszego tytulu upada po uplywie miesiaca od uprawomocnienia sie orzeczenia uwzgledniajacego roszczenie, ktore podlegalo zabezpieczeniu. Na wniosek obowiazanego sad wydaje postanowienie stwierdzajace upadek zabezpieczenia.

CZESC TRZECIA(612)

POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE

TYTUL I. PRZEPISY OGOLNE

DZIAL I. ORGANY EGZEKUCYJNE, ICH WLASCIWOSC I POSTEPOWANIE W OGOLNOSCI

Art. 758. (613) Sprawy egzekucyjne naleza do wlasciwosci sadow rejonowych i dzialajacych przy tych sadach komornikow.

Art. 759. § 1. Czynnosci egzekucyjne sa wykonywane przez komornikow z wyjatkiem czynnosci zastrzezonych dla sadow.
§ 2. Sad moze z urzedu wydawac komornikowi zarzadzenia zmierzajace do zapewnienia nalezytego wykonania egzekucji oraz usuwac spostrzezone uchybienia.

Art. 7591. (614) Przepisy niniejszego Kodeksu dotyczace wlasciwosci miejscowej komornikow nie uchybiaja prawu wyboru komornika okreslonemu w odrebnych przepisach.

Art. 760. § 1. Wnioski i oswiadczenia w postepowaniu egzekucyjnym sklada sie badz na pismie, badz ustnie do protokolu.
§ 2. W wypadku gdy wedlug przepisow kodeksu niniejszego zachodzi potrzeba wysluchania strony, wysluchanie odbywa sie, stosownie do okolicznosci, badz przez spisanie protokolu w obecnosci lub nieobecnosci drugiej strony, badz przez oswiadczenie strony na pismie.

Art. 7601. (615) Na zadanie wierzyciela, ktorego roszczenie stwierdzone jest tytulem wykonawczym lub tytulem egzekucyjnym, organ egzekucyjny, ktory prowadzi egzekucje lub ktory jest wlasciwy do jej prowadzenia wedlug przepisow kodeksu, udzieli mu informacji, czy przeciwko dluznikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postepowanie egzekucyjne, a jezeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokosci egzekwowanych roszczen, a takze o aktualnym stanie sprawy.

Art. 761. § 1. (616) Organ egzekucyjny moze zadac od uczestnikow postepowania zlozenia wyjasnien oraz zasiegac od organow administracji publicznej, organow wykonujacych zadania z zakresu administracji publicznej, organow podatkowych, organow rentowych, bankow, spoldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych, przedsiebiorstw maklerskich, organow spoldzielni mieszkaniowych, zarzadow wspolnot mieszkaniowych oraz innych podmiotow zarzadzajacych mieszkaniami i lokalami uzytkowymi, jak rowniez innych instytucji i osob nieuczestniczacych w postepowaniu informacji niezbednych do prowadzenia egzekucji.
§ 2. Od wykonania takiego zadania mozna uchylic sie w takim zakresie, w jakim wedlug przepisow czesci pierwszej Kodeksu mozna odmowic przedstawienia dokumentu lub zlozenia zeznan w charakterze swiadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.
§ 3. (617) Dluznik, ktory zostal zawiadomiony o wszczeciu egzekucji, obowiazany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o kazdej zmianie miejsca swego pobytu, trwajacej dluzej niz jeden miesiac. O obowiazku tym oraz o skutkach jego zaniedbania poucza sie dluznika przy zawiadomieniu go o wszczeciu egzekucji.

Art. 762. § 1. (618) Za nieuzasadniona odmowe udzielenia komornikowi wyjasnien lub informacji przewidzianych w artykule poprzedzajacym albo za udzielanie informacji lub wyjasnien swiadomie falszywych osoba odpowiedzialna moze byc na wniosek wierzyciela lub z urzedu ukarana przez komornika grzywna do pieciuset zlotych. Grzywna taka moze byc rowniez ukarany dluznik, ktory zaniedba obowiazku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu.
§ 2. Jezeli zadanie udzielenia wyjasnien lub informacji skierowane bylo do osoby prawnej lub innej organizacji, ukaraniu grzywna podlega jej pracownik odpowiedzialny za udzielenie wyjasnien lub informacji, a gdyby ustalenie takiego pracownika bylo utrudnione, ukaraniu podlega jej kierownik. Przed wydaniem postanowienia komornik wyslucha kierownika.
§ 3. Wypis postanowienia o ukaraniu grzywna dorecza komornik osobie ukaranej, stronom oraz prokuratorowi.
§ 4. Prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywna podlega wykonaniu w drodze egzekucji sadowej bez zaopatrywania go klauzula wykonalnosci.
§ 5. Ukaranie przez komornika grzywna nie zwalnia osob ukaranych od odpowiedzialnosci karnej za niedopelnienie lub przekroczenie obowiazkow sluzbowych.

Art. 7621. (619) W razie uchybienia przez zolnierza w czynnej sluzbie wojskowej obowiazkom, o ktorych mowa w art. 762 § 1 i § 2, komornik, zamiast ukarac zolnierza grzywna, wystepuje do dowodcy jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz ten pelni sluzbe, z wnioskiem o pociagniecie go do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej.

Art. 763. Komornik zawiadamia strone o kazdej dokonanej czynnosci, o ktorej terminie nie byla zawiadomiona i przy ktorej nie byla obecna, i na jej zadanie udziela wyjasnien o stanie sprawy.

Art. 764. (620) Komornik moze upomniec, a po bezskutecznym upomnieniu wydalic osobe, ktora zachowuje sie niewlasciwie lub przeszkadza jego czynnosciom. W wypadku niezastosowania sie do tego drugiego wezwania, komornik moze ukarac taka osobe grzywna w wysokosci do dwustu zlotych.

Art. 765. § 1. (621) W razie oporu komornik moze wezwac pomocy organow Policji. Jezeli opor stawia osoba wojskowa, nalezy wezwac pomocy wlasciwego organu wojskowego, chyba ze zwloka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.
§ 2. (622) Sposob udzielania pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych, przypadki, w ktorych nalezy udzielic komornikowi pomocy, sposob postepowania, tryb wystepowania o udzielenie pomocy, sposob jej realizacji, a takze sposob dokumentowania wykonywanych czynnosci i rozliczania ich kosztow, okresla, w drodze rozporzadzenia:
1) minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku udzielania pomocy przez Policje lub Straz Graniczna,
2) (623) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku udzielania pomocy przez Sluzbe Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzbe Wywiadu Wojskowego, Zandarmerie Wojskowa lub wojskowe organy porzadkowe,
3) (624) Prezes Rady Ministrow w przypadku udzielania pomocy przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub Agencje Wywiadu,
§ 3. (625) W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w § 2, nalezy uwzglednic gwarancje bezpieczenstwa komornika i uczestnikow postepowania, poszanowania godnosci osob bioracych udzial w czynnosciach egzekucyjnych, odpowiednie terminy wyznaczania czynnosci i wystepowania o udzielenie pomocy, objecie dokumentacja przebiegu czynnosci i udzialu w nich funkcjonariuszy udzielajacych pomocy oraz wskazanie organow, na ktorych rachunek przekazywane sa naleznosci zaliczane do kosztow egzekucji.

Art. 766. Sad rozpoznaje sprawy egzekucyjne na posiedzeniu niejawnym, chyba ze zachodzi potrzeba wyznaczenia rozprawy albo wysluchania na posiedzeniu stron lub innych osob. W sprawach tych sad wydaje orzeczenia w formie postanowien.

Art. 767. (626) § 1. Na czynnosci komornika przysluguje skarga do sadu rejonowego, jezeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to takze zaniechania przez komornika dokonania czynnosci. Do rozpoznania skargi na czynnosci komornika wlasciwy jest sad, przy ktorym dziala komornik. Jezeli do prowadzenia egzekucji zostal wybrany komornik poza wlasciwoscia ogolna, skarge rozpoznaje sad, ktory bylby wlasciwy wedlug ogolnych zasad.
§ 2. Skarge moze zlozyc strona lub inna osoba, ktorej prawa zostaly przez czynnosci lub zaniechanie komornika naruszone badz zagrozone.
§ 3. Skarga na czynnosc komornika powinna czynic zadosc wymaganiom pisma procesowego oraz okreslac zaskarzona czynnosc lub czynnosc, ktorej zaniechano, jak rowniez wniosek o zmiane, uchylenie lub dokonanie czynnosci wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Skarge wnosi sie do sadu w terminie tygodniowym od dnia czynnosci, gdy strona lub osoba, ktorej prawo zostalo przez czynnosc komornika naruszone badz zagrozone, byla przy czynnosci obecna lub byla o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynnosci strony lub osoby, ktorej prawo zostalo przez czynnosci komornika naruszone badz zagrozone, a w braku zawiadomienia - od dnia, w ktorym czynnosc powinna byc dokonana. Odpis skargi sad przesyla komornikowi, ktory w terminie trzech dni na pismie sporzadza uzasadnienie dokonania zaskarzonej czynnosci lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sadu, do ktorego skarge wniesiono, chyba ze skarge w calosci uwzglednia, o czym zawiadamia sad i skarzacego oraz zainteresowanych, ktorych uwzglednienie skargi dotyczy.

Art. 7671. (627) (uchylony).

Art. 7672. (628) § 1. Sad rozpoznaje skarge w terminie tygodniowym od dnia jej wplywu do sadu, a gdy skarga zawiera braki formalne, ktore podlegaja uzupelnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupelnienia.
§ 2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postepowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarzonej czynnosci, chyba ze sad zawiesi postepowanie lub wstrzyma dokonanie czynnosci.

Art. 7673. (629) Jezeli skarge wniesiono po terminie albo nie uzupelniono w terminie jej brakow, sad odrzuca skarge, chyba ze uzna, iz zachodzi podstawa do podjecia czynnosci na podstawie art. 759 § 2. Na postanowienie sadu o odrzuceniu skargi sluzy zazalenie.

Art. 7674. (630) § 1. Zazalenie na postanowienie sadu przysluguje w wypadkach wskazanych w ustawie.
§ 2. (631) Na postanowienie sadu drugiej instancji wydane po rozpoznaniu zazalenia skarga kasacyjna nie przysluguje.

Art. 768. Skarge na postanowienie komornika o ukaraniu grzywna rozstrzyga sad po przeprowadzeniu rozprawy, na ktora wezwie strony oraz osobe ukarana. Sad o rozprawie zawiadamia prokuratora. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 769. (632) (utracil moc).

Art. 770. (633) Dluznik powinien zwrocic wierzycielowi koszty niezbedne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty sciaga sie wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jezeli przeprowadzenie egzekucji nalezy do niego. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie stronom oraz komornikowi.

Art. 7701. (634) Prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztow podlega wykonaniu po uprawomocnieniu sie bez potrzeby zaopatrywania go w klauzule wykonalnosci.

Art. 771. Zwolnienie od kosztow sadowych, przyznane stronie przez sad w postepowaniu rozpoznawczym lub z ktorego strona korzysta z mocy ustawy, rozciaga sie takze na postepowanie egzekucyjne.

Art. 772. (635) Minister Sprawiedliwosci w drodze rozporzadzenia wyda szczegolowe przepisy o czynnosciach komornikow.

Art. 773. (636) § 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sadowej co do tej samej rzeczy lub prawa majatkowego, administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymuja czynnosci egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dluznika lub z urzedu i przekazuja akta egzekucji administracyjnej i egzekucji sadowej sadowi rejonowemu, w ktorego okregu wszczeto egzekucje, w celu rozstrzygniecia, ktory organ egzekucyjny - sadowy czy administracyjny - ma dalej prowadzic lacznie egzekucje w trybie wlasciwym dla danego organu. Sad wydaje postanowienie w terminie 14 dni, biorac pod uwage stan kazdego z postepowan egzekucyjnych, a jezeli sa one w rownym stopniu zaawansowane, wysokosc egzekwowanych naleznosci i kolejnosc ich zaspokojenia, z zastrzezeniem § 2. Rownoczesnie sad postanawia, jakie juz dokonane czynnosci egzekucyjne pozostaja w mocy.
§ 2. Jezeli egzekucje sa prowadzone w celu zrealizowania zastawu rejestrowego lub skarbowego, laczne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekwujacy naleznosc korzystajaca z pierwszenstwa zaspokojenia.
§ 3. W przypadku wystapienia dalszych zbiegow egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa majatkowego, laczne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekucyjny wyznaczony przy pierwszym zbiegu egzekucji.
§ 4. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie stronom oraz administracyjnemu organowi egzekucyjnemu.

Art. 7731. (637) § 1. W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelnosci lub praw, dalsza egzekucje prowadzi komornik wlasciwy wedlug przepisow niniejszego kodeksu.
§ 2. Jezeli zaden z komornikow nie jest wlasciwy wedlug przepisow niniejszego kodeksu, komornik, ktory pozniej wszczal egzekucje, niezwlocznie przekazuje sprawe komornikowi, ktory pierwszy wszczal egzekucje, o czym zawiadamia wierzyciela.
§ 3. Przekazujac sprawe, komornik obowiazany jest rozliczyc koszty egzekucji.

Art. 774. Organ, ktory przejal dalsze laczne prowadzenie egzekucji administracyjnej i sadowej, postanowi, w trybie dla niego wlasciwym, rowniez o kosztach czynnosci egzekucyjnych dokonanych przez drugi organ egzekucyjny przed postanowieniem sadu, chociazby te czynnosci nie zostaly utrzymane w mocy.

Art. 775. (638) Przepisow art. 773 i art. 774 nie stosuje sie w razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sadowego zabezpieczenia, jak rowniez zbiegu zabezpieczenia administracyjnego z egzekucja sadowa, z wyjatkiem wypadkow przewidzianych w art. 751.

Art. 7751. (639) Komornik, ktory przyjal wniosek o wszczecie egzekucji, do prowadzenia ktorej nie jest wlasciwy wedlug przepisow niniejszego kodeksu, nie moze odmowic przyjecia innych wnioskow o wszczecie egzekucji przeciwko temu samemu dluznikowi, jezeli nastepni wierzyciele wnosza o przeprowadzenie egzekucji wedlug tych samych sposobow co wczesniejsi wierzyciele.

DZIAL II. TYTULY EGZEKUCYJNE I KLAUZULA WYKONALNOSCI

Art. 776. (640) Podstawa egzekucji jest tytul wykonawczy, jezeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytulem wykonawczym jest tytul egzekucyjny zaopatrzony w klauzule wykonalnosci.

Art. 7761. (641) § 1. Tytul wykonawczy wystawiony przeciwko dluznikowi pozostajacemu w zwiazku malzenskim jest podstawa do prowadzenia egzekucji nie tylko z majatku osobistego dluznika, lecz takze z pobranego przez niego wynagrodzenia za prace lub dochodow uzyskanych z prowadzenia przez niego innej dzialalnosci zarobkowej oraz z korzysci uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw wlasnosci przemyslowej oraz innych praw tworcy.
§ 2. Zawarcie umowy majatkowej malzenskiej, moca ktorej rozszerzono wspolnosc majatkowa, nie wylacza prowadzenia egzekucji z tych skladnikow majatku, ktore nalezalyby do majatku osobistego dluznika, gdyby umowy takiej nie zawarto.
§ 3. Przepis § 2 nie wylacza obrony dluznika i jego malzonka w drodze powodztw przeciwegzekucyjnych, jezeli umowa majatkowa malzenska byla skuteczna wobec wierzyciela.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje sie odpowiednio, gdy egzekucja jest prowadzona na podstawie samego tytulu egzekucyjnego.

Art. 777. (642) § 1. Tytulami egzekucyjnymi sa:
1) orzeczenie sadu prawomocne lub podlegajace natychmiastowemu wykonaniu, jak rowniez ugoda zawarta przed sadem;
11) (643) orzeczenie referendarza sadowego prawomocne lub podlegajace natychmiastowemu wykonaniu,
2) wyrok sadu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sadem;
21) (644) ugoda przed mediatorem,
3) inne orzeczenia, ugody i akty, ktore z mocy ustawy podlegaja wykonaniu w drodze egzekucji sadowej;
4) (645) akt notarialny, w ktorym dluznik poddal sie egzekucji i ktory obejmuje obowiazek zaplaty sumy pienieznej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilosciowo w akcie oznaczonych, albo tez obowiazek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomosci lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zaplaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;
5) akt notarialny, w ktorym dluznik poddal sie egzekucji i ktory obejmuje obowiazek zaplaty sumy pienieznej do wysokosci w akcie wprost okreslonej albo oznaczonej za pomoca klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt okresla warunki, ktore upowazniaja wierzyciela do prowadzenia przeciwko dluznikowi egzekucji na podstawie tego aktu o calosc lub czesc roszczenia, jak rowniez termin, do ktorego wierzyciel moze wystapic o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnosci;
6) (646) akt notarialny, w ktorym wlasciciel nieruchomosci albo wierzyciel wierzytelnosci obciazonych hipoteka, niebedacy dluznikiem osobistym, poddal sie egzekucji z obciazonej nieruchomosci albo wierzytelnosci, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jezeli wysokosc wierzytelnosci podlegajacej zaspokojeniu jest w akcie okreslona wprost albo oznaczona za pomoca klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt okresla warunki, ktore upowazniaja wierzyciela do prowadzenia egzekucji o czesc lub calosc roszczenia, jak rowniez wskazany jest termin, do ktorego wierzyciel moze wystapic o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnosci.
§ 2. Oswiadczenie dluznika, o ktorym mowa w § 1 pkt 4 lub 5, moze byc zlozone takze w odrebnym akcie notarialnym.
§ 3. (647) Tytulem egzekucyjnym jest rowniez akt notarialny, w ktorym niebedacy dluznikiem osobistym wlasciciel ruchomosci lub prawa obciazonych zastawem rejestrowym albo zastawem, poddaje sie egzekucji z obciazonych skladnikow w celu zaspokojenia zastawnika. Przepis § 1 pkt 6 stosuje sie odpowiednio.

Art. 778. Do egzekucji ze wspolnego majatku wspolnikow spolki prawa cywilnego konieczny jest tytul egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspolnikom.

Art. 7781. (648) Tytulowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spolce jawnej, spolce partnerskiej, spolce komandytowej lub spolce komandytowo-akcyjnej sad nadaje klauzule wykonalnosci przeciwko wspolnikowi ponoszacemu odpowiedzialnosc bez ograniczenia calym swoim majatkiem za zobowiazania spolki, jezeli egzekucja przeciwko spolce okaze sie bezskuteczna, jak rowniez wtedy, gdy jest oczywiste, ze egzekucja ta bedzie bezskuteczna.

Art. 779. § 1. Do egzekucji ze spadku konieczny jest - az do dzialu spadku - tytul egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom.
§ 2. Jezeli tytul byl wydany przeciwko spadkodawcy, przejscie obowiazkow na spadkobiercow nastepuje stosownie do art. 788.

Art. 780. Jezeli ustanowiono zarzadce masy majatkowej lub kuratora spadku albo gdy powolano wykonawce testamentu, do egzekucji z mienia poddanego ich pieczy konieczny jest tytul egzekucyjny wydany przeciwko tym osobom. Przepis § 2 artykulu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio.

Art. 781. § 1. (649) Tytulowi egzekucyjnemu pochodzacemu od sadu nadaje klauzule wykonalnosci sad pierwszej instancji, w ktorym sprawa sie toczy. Sad drugiej instancji nadaje klauzule, dopoki akta sprawy w sadzie tym sie znajduja; nie dotyczy to jednak Sadu Najwyzszego.
§ 11. (650) Tytulom egzekucyjnym, o ktorych mowa w art. 777 § 1 pkt 1, 11, 3-6 i § 3, klauzule wykonalnosci moze nadac takze referendarz sadowy, z wylaczeniem przypadkow wymienionych w art. 7781,787, 7871, 788, 789.
§ 2. (651) Tytulom egzekucyjnym pochodzacym od sadu administracyjnego oraz innym tytulom klauzule wykonalnosci nadaje sad rejonowy wlasciwosci ogolnej dluznika. Jezeli tej wlasciwosci nie mozna ustalic, klauzule nadaje sad rejonowy, w ktorego okregu ma byc wszczeta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszczac egzekucje za granica - sad rejonowy, w ktorego okregu tytul zostal sporzadzony.
§ 3. (652) (uchylony).
§ 31. (653) (uchylony).
§ 4. (654) (uchylony).

Art. 7811. (655) Wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci sad rozpoznaje niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia jego zlozenia.

Art. 782. (656) § 1. Klauzule wykonalnosci nadaje sad jednoosobowo na wniosek wierzyciela. Tytulowi wydanemu w postepowaniu, ktore zostalo lub moglo byc wszczete z urzedu, sad nadaje klauzule wykonalnosci z urzedu.
§ 2. Nakazowi zaplaty sad nadaje klauzule wykonalnosci z urzedu niezwlocznie po jego uprawomocnieniu sie.

Art. 783. (657) § 1. Klauzula wykonalnosci powinna zawierac stwierdzenie, ze tytul uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczac jej zakres. Jezeli przepis szczegolny nie stanowi inaczej, tytulom egzekucyjnym zasadzajacym swiadczenie w walutach obcych sad nada klauzule wykonalnosci ze zobowiazaniem komornika do przeliczenia zasadzonej kwoty na walute polska wedlug sredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych ogloszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzajacym przekazanie naleznosci wierzycielowi.
§ 2. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, brzmienie klauzuli wykonalnosci.
§ 3. Jezeli tytulem egzekucyjnym jest orzeczenie sadu, klauzule umieszcza sie na wypisie orzeczenia, czyniac wzmianke o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych wypadkach klauzule umieszcza sie na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez strony.

Art. 784. Celem uzyskania klauzuli wykonalnosci tytulu pochodzacego od organu administracji panstwowej lub sadu szczegolnego, ktory sam nie nadaje klauzuli, wierzyciel zlozy sadowi w razie potrzeby oprocz tytulu takze ich zaswiadczenie, ze tytul podlega wykonaniu.

Art. 785. Jezeli do uzyskania klauzuli wykonalnosci potrzebne jest zaswiadczenie lub dokument, ktore wedlug ustawy organy panstwowe obowiazane sa wydac dluznikowi, wierzyciel moze rowniez zadac ich wydania. Gdy wierzyciel nie moze uzyskac zaswiadczenia lub dokumentu albo gdy chodzi o nadanie klauzuli z urzedu, wydanie ich zarzadza sad.

Art. 786. § 1. (658) Jezeli wykonanie tytulu egzekucyjnego jest uzaleznione od zdarzenia, ktore udowodnic powinien wierzyciel, sad nada klauzule wykonalnosci po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzedowego lub prywatnego z podpisem urzedowo poswiadczonym. Nie dotyczy to wypadku, gdy wykonanie jest uzaleznione od rownoczesnego swiadczenia wzajemnego, chyba ze swiadczenie dluznika polega na oswiadczeniu woli.
§ 2. (659) Jezeli obowiazek wyplaty wynagrodzenia zasadzonego w orzeczeniu przywracajacym do pracy lub ustalonego w ugodzie jest uzalezniony od podjecia przez pracownika pracy, klauzule wykonalnosci w czesci dotyczacej tego wynagrodzenia nadaje sie po stwierdzeniu, ze pracownik podjal prace.

Art. 7861. (660) W postepowaniu o nadanie klauzuli wykonalnosci aktowi notarialnemu, ktory okresla warunki do prowadzenia egzekucji na podstawie takiego aktu, przepis art. 786 § 1 stosuje sie odpowiednio. Nie dotyczy to wypadku, gdy warunkiem tym jest spelnienie przez dluznika swiadczenia w okreslonym terminie. Sad nada wtedy klauzule wykonalnosci po uplywie tego terminu.

Art. 7862. (661) § 1. W postepowaniu o nadanie klauzuli wykonalnosci bankowemu tytulowi egzekucyjnemu, sad bada, czy dluznik poddal sie egzekucji oraz czy roszczenie objete tytulem wynika z czynnosci bankowej dokonanej bezposrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelnosci banku wynikajacej z tej czynnosci.
§ 2. Jezeli wykonanie tytulu egzekucyjnego jest uzaleznione od zdarzenia, ktore udowodnic powinien wierzyciel, sad nada klauzule wykonalnosci, po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu.

Art. 787. (662) Tytulowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostajacej w zwiazku malzenskim sad nada klauzule wykonalnosci takze przeciwko jej malzonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialnosci do majatku objetego wspolnoscia majatkowa, jezeli wierzyciel wykaze dokumentem urzedowym lub prywatnym, ze stwierdzona tytulem egzekucyjnym wierzytelnosc powstala z czynnosci prawnej dokonanej za zgoda malzonka dluznika.

Art. 7871. (663) Tytulowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostajacej w zwiazku malzenskim sad nada klauzule wykonalnosci przeciwko malzonkowi dluznika z ograniczeniem jego odpowiedzialnosci do przedsiebiorstwa wchodzacego w sklad majatku wspolnego malzonkow, jezeli wierzyciel wykaze dokumentem urzedowym lub prywatnym, ze stwierdzona tytulem egzekucyjnym wierzytelnosc powstala w zwiazku z prowadzeniem przedsiebiorstwa.

Art. 7872. (664) Zawarcie umowy majatkowej malzenskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalnosci wedlug przepisow art. 787 i art. 7871 oraz prowadzenia na podstawie tak powstalego tytulu wykonawczego egzekucji do tych skladnikow, ktore nalezalyby do majatku wspolnego, gdyby umowy majatkowej nie zawarto. Przepis niniejszy nie wylacza obrony malzonkow w drodze powodztw przeciwegzekucyjnych, jezeli umowa majatkowa malzenska byla skuteczna wobec wierzyciela.

Art. 788. § 1. Jezeli uprawnienie lub obowiazek po powstaniu tytulu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytulu przeszly na inna osobe, sad nada klauzule wykonalnosci na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejscie to bedzie wykazane dokumentem urzedowym lub prywatnym z podpisem urzedowo poswiadczonym.
§ 2. Za przejscie uprawnien lub obowiazkow, o ktorych mowa w paragrafie poprzedzajacym, uwaza sie rowniez zmiany w prawie rozporzadzania mieniem wywolane ustanowieniem zarzadcy masy majatkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu, jak rowniez wygasnieciem funkcji tych osob.

Art. 789. Przepis § 1 artykulu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio do nabywcy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jezeli tytul egzekucyjny stal sie prawomocny przed nabyciem.

Art. 7891. (665) Jezeli wierzyciel nie moze uzyskac dokumentu stwierdzajacego zbycie przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego albo gdyby uzyskanie takiego dokumentu bylo nadmiernie utrudnione, sad przed nadaniem klauzuli wykonalnosci wyslucha nabywce stosownie do art. 760 § 2. Jezeli nabywca zaprzecza istnieniu podstaw do nadania przeciwko niemu klauzuli wykonalnosci, sad na wniosek wierzyciela, a w sprawach o alimenty lub o roszczenia z zakresu prawa pracy, takze z urzedu, wzywa nabywce do okazania dokumentow stwierdzajacych nabycie. Przepisy o wyjawieniu majatku stosuje sie odpowiednio. W razie przyznania okolicznosci nabycia przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego sad nada klauzule wykonalnosci bez okazywania dokumentu stwierdzajacego nabycie.

Art. 7892. (666) § 1. Tytul wykonawczy wystawiony przeciwko zbywcy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest takze podstawa egzekucji przeciwko nabywcy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jezeli wierzyciel zlozyl wniosek o wszczecie egzekucji w ciagu miesiaca od dnia nabycia przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio, gdy przejecie obowiazkow nastapilo w wyniku podzialu, polaczenia lub innego przeksztalcenia przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego albo w wyniku wniesienia do spolki przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci dokonanego w trybie komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych.
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie uchybiaja przepisom o ograniczeniu odpowiedzialnosci nabywcy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego za zobowiazania zbywcy.

Art. 790. (667) (skreslony).

Art. 791. (668) § 1. Tytul wykonawczy zobowiazujacy do wydania ruchomosci indywidualnie oznaczonych, nieruchomosci lub statku albo do oproznienia pomieszczenia upowaznia do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciwko dluznikowi, lecz przeciwko kazdemu, kto tymi rzeczami wlada. Niniejszy przepis nie narusza uprawnien nabywcy w dobrej wierze.
§ 2. Jezeli wladajacy uprawdopodobni dokumentem, ze wladanie ruchomoscia indywidualnie oznaczona, nieruchomoscia, pomieszczeniem lub statkiem uzyskal na podstawie tytulu prawnego niepochodzacego od dluznika, komornik wstrzyma sie z czynnosciami egzekucyjnymi, pouczajac wladajacego, ze moze w terminie tygodnia wystapic do sadu o ustalenie, ze tytul wykonawczy nie moze byc w stosunku do niego wykonywany i o zabezpieczenie tego powodztwa przez zawieszenie postepowania egzekucyjnego. Przepisy art. 843 stosuje sie odpowiednio.
§ 3. Wstrzymujac sie z czynnosciami egzekucyjnymi, komornik dokona zajecia ruchomosci lub statku, pozostawiajac te przedmioty pod dozorem wladajacego.
§ 4. W razie braku zabezpieczenia powodztwa komornik podejmie po terminie miesiaca dalsze czynnosci egzekucyjne w stosunku do osoby wladajacej. Dalsza zmiana osoby wladajacej ruchomoscia, nieruchomoscia, statkiem lub pomieszczeniem nie bedzie stanowila przeszkody w realizacji tytulu wykonawczego.

Art. 792. Jezeli nastepca ponosi odpowiedzialnosc tylko z okreslonych przedmiotow albo do wysokosci ich wartosci, nalezy w klauzuli wykonalnosci zastrzec mu prawo powolywania sie w toku postepowania egzekucyjnego na ograniczona odpowiedzialnosc, o ile prawo to nie jest zastrzezone juz w tytule egzekucyjnym.

Art. 793. W razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osob lub przeciwko kilku osobom albo z kilku skladowych czesci majatku tego samego dluznika, sad oprocz pierwszego tytulu wykonawczego moze wydawac dalsze tytuly, oznaczajac cel, do ktorego maja sluzyc, i ich liczbe porzadkowa.

Art. 794. Ponowne wydanie tytulu wykonawczego zamiast utraconego moze nastapic jedynie na mocy postanowienia sadu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni sie wzmianke o wydaniu go zamiast tytulu pierwotnego. W postepowaniu tym sad ogranicza badanie do faktu utraty tytulu wykonawczego.

Art. 795. § 1. Na postanowienie sadu co do nadania klauzuli wykonalnosci przysluguje zazalenie.
§ 2. Termin do wniesienia zazalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytulu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dluznika - od daty doreczenia mu zawiadomienia o wszczeciu egzekucji.

DZIAL IIA. (669) ZASWIADCZENIE EUROPEJSKIEGO TYTULU EGZEKUCYJNEGO

Art. 7951. § 1. Jezeli tytul egzekucyjny w postaci orzeczenia sadu, ugody zawartej przed sadem lub zatwierdzonej przez sad spelnia warunki okreslone w przepisach odrebnych, sad, ktory wydal orzeczenie albo przed ktorym zostala zawarta ugoda lub ktory zatwierdzil ugode, na wniosek wierzyciela wydaje zaswiadczenie, ze stanowia one europejski tytul egzekucyjny, zwane dalej "zaswiadczeniem europejskiego tytulu egzekucyjnego".
§ 2. Jezeli wniosek o wydanie zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego dotyczy innego tytulu egzekucyjnego niz wskazany w § 1, w przedmiocie wniosku rozstrzyga sad rejonowy, w ktorego okregu tytul zostal sporzadzony.

Art. 7952. Postanowienie w przedmiocie wydania zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego sad wydaje w skladzie jednego sedziego.

Art. 7953. § 1. Postanowienie o odmowie wydania zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego dorecza sie wylacznie wierzycielowi.
§ 2. Na postanowienie o odmowie wydania zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego wierzycielowi przysluguje zazalenie.

Art. 7954. § 1. W razie stwierdzenia, ze istnieje okreslona w przepisach odrebnych podstawa do uchylenia zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego, sad, ktory je wydal, na wniosek dluznika uchyla to zaswiadczenie.
§ 2. Wniosek zglasza sie w terminie miesiecznym od dnia doreczenia dluznikowi postanowienia o wydaniu zaswiadczenia.
§ 3. Jezeli wniosek nie jest sporzadzony na formularzu okreslonym w przepisach odrebnych, powinien czynic zadosc warunkom pisma procesowego oraz wskazywac okolicznosci uzasadniajace wniosek.
§ 4. Przed uchyleniem zaswiadczenia sad wyslucha wierzyciela.
§ 5. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego przysluguje zazalenie.

Art. 7955. § 1. Przepisy art. 7951 i 7952 stosuje sie odpowiednio do wydawania przewidzianych w przepisach odrebnych zaswiadczen o utracie lub ograniczeniu wykonalnosci tytulu egzekucyjnego opatrzonego zaswiadczeniem europejskiego tytulu egzekucyjnego. Wniosek o wydanie takiego zaswiadczenia moze zlozyc takze dluznik.
§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wydania zaswiadczenia, o ktorym mowa w § 1, przysluguje zazalenie.

DZIAL III. WSZCZECIE EGZEKUCJI I DALSZE CZYNNOSCI EGZEKUCYJNE

Art. 796. § 1. Wniosek o wszczecie egzekucji sklada sie stosownie do wlasciwosci sadowi lub komornikowi.
§ 2. W sprawach, ktore moga byc wszczete z urzedu, egzekucja moze byc wszczeta z urzedu na zadanie sadu pierwszej instancji, ktory sprawe rozpoznawal, skierowane do wlasciwego sadu lub komornika.
§ 3. Egzekucja moze byc rowniez wszczeta na zadanie uprawnionego organu.

Art. 797. We wniosku lub zadaniu przeprowadzenia egzekucji z urzedu nalezy wskazac swiadczenie, ktore ma byc spelnione, oraz sposob egzekucji. Do wniosku lub zadania nalezy dolaczyc tytul wykonawczy.

Art. 7971. (670) Wierzyciel moze zlecic komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majatku dluznika.

Art. 798. Jezeli dluznikowi przysluguje wybor miedzy swiadczeniami, ktore ma spelnic, a wyboru jeszcze nie dokonal, komornik, wszczynajac egzekucje celem spelnienia tych swiadczen, na wniosek wierzyciela wyznaczy dluznikowi odpowiedni termin do dokonania wyboru. Po bezskutecznym uplywie tego terminu wierzyciel wybierze swiadczenie, ktore ma byc spelnione.

Art. 799. § 1. Wierzyciel moze w jednym wniosku wskazac kilka sposobow egzekucji przeciwko temu samemu dluznikowi. Sposrod kilku sposobow egzekucji wierzyciel powinien zastosowac najmniej uciazliwy dla dluznika.
§ 2. Jezeli egzekucja z jednej czesci majatku dluznika oczywiscie wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dluznik moze zadac zawieszenia egzekucji z pozostalej czesci majatku.

Art. 800. § 1. Wnioskow skierowanych do sadu nie mozna laczyc z wnioskami skierowanymi do komornika. Nie mozna rowniez laczyc wnioskow, ktore skierowane sa do roznych sadow.
§ 2. W razie niedopuszczalnego polaczenia wnioskow sad lub komornik rozpoznaje wniosek w zakresie swej wlasciwosci, w pozostalej zas czesci wniosek przekaze wlasciwemu organowi egzekucyjnemu, jezeli wierzyciel w wyznaczonym terminie przedstawi odpis wniosku.

Art. 801. Jesli wierzyciel lub sad zarzadzajacy z urzedu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ zadajacy przeprowadzenia egzekucji nie moze wskazac przedmiotow sluzacych do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dluznika do zlozenia wyjasnien.

Art. 802. Jezeli miejsce pobytu dluznika nie jest znane, sad ustanowi dla niego kuratora z urzedu, gdy egzekucja ma byc wszczeta z urzedu, w innych zas sprawach - na wniosek wierzyciela.

Art. 803. Tytul wykonawczy stanowi podstawe do prowadzenia egzekucji o cale objete nim roszczenie i ze wszystkich czesci majatku dluznika, chyba ze z tresci tytulu wynika co innego.

Art. 804. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadnosci i wymagalnosci obowiazku objetego tytulem wykonawczym.

Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynnosci egzekucyjnej dorecza sie dluznikowi zawiadomienie o wszczeciu egzekucji, z podaniem tresci tytulu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.
§ 2. Na zadanie dluznika komornik powinien okazac mu tytul wykonawczy w oryginale.

Art. 8051. (671) § 1. Jezeli w toku egzekucji zostanie ujawnione, ze na zajetym przedmiocie, wierzytelnosci lub prawie ustanowiony zostal zastaw rejestrowy, komornik zawiadomi niezwlocznie o zajeciu zastawnika zastawu rejestrowego.
§ 2. Prowadzac egzekucje o swiadczenie przekraczajace dwadziescia tysiecy zlotych, komornik obowiazany jest uzyskac z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy dluznik jest zastawca zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem. O wszczeciu egzekucji komornik niezwlocznie zawiadamia zastawnika zastawu rejestrowego.
§ 3. Jezeli skierowano egzekucje do pojazdu mechanicznego, a dluznik nie wydal dowodu rejestracyjnego zajetego pojazdu, komornik jest obowiazany uzyskac informacje w centralnej informacji o zastawach rejestrowych, czy zajety pojazd nie jest obciazony zastawem rejestrowym. W razie stwierdzenia, ze zajety pojazd mechaniczny jest obciazony zastawem rejestrowym, komornik niezwlocznie zawiadomi zastawnika zastawu rejestrowego o wszczeciu egzekucji.
§ 4. Sprzedaz ruchomosci, wierzytelnosci i praw obciazonych zastawem rejestrowym moze nastapic nie wczesniej niz po uplywie tygodnia od dnia zawiadomienia zastawnika.

Art. 806. Komornik powinien na zadanie wierzyciela przyjac od niego pieniadze lub inne rzeczy przypadajace dluznikowi w zwiazku z egzekucja.

Art. 807. Zabezpieczenie w wypadkach w ksiedze niniejszej przewidzianych powinno byc zlozone w gotowce lub w ksiazeczkach oszczednosciowych. O wydaniu zabezpieczenia sad rozstrzyga po wysluchaniu osob zainteresowanych. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 808. (672) Jezeli zlozona w postepowaniu egzekucyjnym kwota pieniezna nie podlega natychmiastowemu wydaniu, powinna byc zlozona na rachunek depozytowy sadu. Przepisy art. 752 stosuje sie odpowiednio.

Art. 809. Komornik stwierdza kazda czynnosc egzekucyjna protokolem, ktory powinien zawierac:
1) oznaczenie miejsca i czasu czynnosci;
2) imiona i nazwiska stron oraz innych osob uczestniczacych w czynnosci;
3) sprawozdanie z przebiegu czynnosci;
4) wnioski i oswiadczenia obecnych;
5) wzmianke o odczytaniu protokolu;
6) podpisy obecnych lub wzmianke o przyczynie braku podpisu;
7) podpis komornika.

Art. 810. (673) W dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako tez w porze nocnej, czynnosci egzekucyjnych mozna dokonywac tylko w wypadkach szczegolnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem prezesa sadu rejonowego, ktore komornik na zadanie dluznika okaze mu przy wykonywaniu czynnosci.

Art. 811. (674) § 1. (675) W obrebie budynkow wojskowych i zajmowanych przez Policje, Straz Graniczna, Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencje Wywiadu, Sluzbe Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzbe Wywiadu Wojskowego lub Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz na okretach wojennych mozna dokonywac czynnosci egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu odpowiednio wlasciwego komendanta lub kierownika jednostki i w asyscie wyznaczonego organu wojskowego, organu Policji lub przedstawiciela Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
§ 2. Sposob asystowania przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych, uwzgledniajac w szczegolnosci przypadki i miejsca, w ktorych wymagana jest asysta organow, sposob postepowania przy wykonywaniu asysty, tryb powiadamiania wlasciwych organow, wymagane dokumenty, sposob dokumentowania wykonywanych czynnosci i rozliczania ich kosztow okresla, w drodze rozporzadzenia:
1) (676) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku wykonywania asysty przez Sluzbe Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzbe Wywiadu Wojskowego, Zandarmerie Wojskowa lub wojskowe organy porzadkowe,
2) minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku wykonywania asysty przez Policje lub Straz Graniczna,
3) (677) Prezes Rady Ministrow w przypadku wykonywania asysty przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencje Wywiadu lub Centralne Biuro Antykorupcyjne.
§ 3. Do wydania rozporzadzenia, o ktorym mowa w § 2, stosuje sie art. 765 § 3.

Art. 812. § 1. Wierzyciel i dluznik moga byc obecni przy czynnosciach egzekucyjnych. Na zadanie stron albo wedlug uznania komornika moga byc obecni takze swiadkowie, w liczbie nie wiekszej niz po dwoch z kazdej strony.
§ 2. Komornik powinien przywolac jednego lub dwoch swiadkow, jezeli dluznik nie jest obecny lub komornik go wydalil, chyba ze zachodzi obawa, iz wskutek straty czasu na przywolanie swiadkow egzekucja bedzie udaremniona.
§ 3. Swiadkami moga byc takze czlonkowie rodziny i domownicy dluznika.
§ 4. Swiadkowie nie otrzymuja wynagrodzenia.

Art. 813. (678) § 1. W wypadkach wymagajacych zasiegniecia opinii bieglego, komornik zwroci sie o wydanie opinii do jednego lub kilku stalych bieglych sadowych. Jezeli wsrod stalych bieglych sadowych nie ma bieglego wymaganej specjalnosci, komornik zwroci sie do sadu o wyznaczenie bieglego i odebranie od niego przyrzeczenia.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio, gdy wezwany przez komornika staly biegly sadowy zostal wylaczony lub nie przyjal nalozonego na niego obowiazku z przyczyn wskazanych w art. 280, a nie ma innego bieglego tej specjalnosci wsrod stalych bieglych sadowych.

Art. 814. § 1. Jezeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarzadzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczen i schowkow dluznika, jak rowniez przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczylo, komornik moze ponadto przeszukac odziez, ktora dluznik ma na sobie. Komornik moze to uczynic takze wowczas, gdy dluznik chce sie wydalic lub gdy zachodzi podejrzenie, ze chce usunac od egzekucji przedmioty, ktore ma przy sobie.
§ 2. Jezeli w czasie dokonywania czynnosci egzekucyjnych w mieszkaniu dluznika komornik zauwazy, ze dluznik oddal poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik moze przeszukac odziez tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.
§ 3. (679) Przeszukanie odziezy na osobie dluznika oraz przedmiotow, ktore dluznik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiebiorstwem, zakladem oraz gospodarstwem dluznika moze nastapic na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciwego prezesa sadu rejonowego. W wypadkach nie cierpiacych zwloki przeszukanie moze byc dokonane bez zezwolenia, jednakze czynnosc taka musi byc niezwlocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sadu rejonowego.
§ 4. (680) Przeszukanie odziezy moze byc dokonane tylko przez osobe tej samej plci, co dluznik. Przeszukania odziezy na zolnierzu w czynnej sluzbie wojskowej albo funkcjonariuszu Policji, Biura Ochrony Rzadu, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Strazy Granicznej przeprowadza w obecnosci komornika odpowiednio zolnierz Zandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porzadkowego albo osoba wyznaczona przez przelozonego funkcjonariusza.

Art. 815. (681) § 1. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkich wplat komornikowi mozna dokonac gotowka lub poleceniem przelewu na rachunek komornika, a za zgoda komornika takze w inny sposob.
§ 2. Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela sporzadzone w formie dokumentu urzedowego.

Art. 816. Po ukonczeniu postepowania egzekucyjnego nalezy na tytule wykonawczym zaznaczyc wynik egzekucji i tytul zatrzymac w aktach, a jezeli swiadczenie objete tytulem nie zostalo zaspokojone calkowicie, tytul zwrocic wierzycielowi.

Art. 817. (682) W sprawach o naruszenie posiadania ukonczona egzekucja moze byc podjeta na nowo na podstawie tego samego tytulu wykonawczego, jezeli dluznik ponownie dokonal zmiany sprzecznej z trescia tego tytulu, a zadanie w tym przedmiocie zostanie zgloszone przed uplywem szesciu miesiecy od ukonczenia egzekucji.

DZIAL IV. ZAWIESZENIE I UMORZENIE POSTEPOWANIA

Art. 818. § 1. Organ egzekucyjny zawiesza postepowanie z urzedu jezeli sie okaze, ze wierzyciel lub dluznik nie ma zdolnosci procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Na wniosek wierzyciela, a w wypadku gdy egzekucja zostala wszczeta z urzedu bez takiego wniosku, sad ustanowi dla dluznika nie majacego zdolnosci procesowej kuratora na czas do ustanowienia przedstawiciela ustawowego.
§ 2. Przedstawiciel ustawowy wierzyciela lub dluznika, jako tez kurator dluznika, moga zaskarzyc postanowienia sadu oraz czynnosci komornika dokonane w czasie, kiedy strona nie miala nalezytej reprezentacji. Termin zaskarzenia biegnie od daty, w ktorej przedstawiciel ustawowy lub kurator otrzymal zawiadomienie o toczacym sie postepowaniu, a jezeli wczesniej zglosil swoje uczestnictwo w postepowaniu - od daty tego zgloszenia. Powtorzenia czynnosci juz dokonanych mozna zadac tylko wtedy, gdy przy wykonywaniu czynnosci nastapilo naruszenie praw strony, ktora nie posiadajac zdolnosci procesowej nie miala przedstawiciela ustawowego.

Art. 819. § 1. Organ egzekucyjny zawiesza postepowanie z urzedu rowniez w razie smierci wierzyciela lub dluznika. Postepowanie podejmuje sie z udzialem spadkobiercow zmarlego.
§ 2. Jezeli spadkobiercy dluznika nie objeli spadku albo nie sa znani, a nie ma kuratora spadku, sad na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora.

Art. 8191. (683) § 1. Zbycie przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego po wszczeciu postepowania egzekucyjnego nie ma wplywu na bieg tego postepowania.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio w razie przeksztalcenia organizacyjnego dluznika bedacego osoba prawna, a takze spolka handlowa niemajaca osobowosci prawnej, jak rowniez przeksztalcenia spolki cywilnej w spolke handlowa.

Art. 820. Organ egzekucyjny zawiesza postepowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dluznika postepowanie ulega zawieszeniu, jezeli sad uchylil natychmiastowa wykonalnosc tytulu lub wstrzymal jego wykonanie albo dluznik zlozyl zabezpieczenie konieczne wedlug orzeczenia sadowego do zwolnienia go od egzekucji.

Art. 8201. (684) § 1. Sad zawiesza postepowanie na wniosek dluznika, jezeli w toku egzekucji prowadzonej na podstawie tytulu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzule wykonalnosci tytulu egzekucyjnego, o ktorym mowa w art. 11531, dluznik przedstawil przewidziane w przepisach odrebnych zaswiadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalnosci, z ktorego wynika, ze wykonanie tytulu zostalo tymczasowo zawieszone lub uzaleznione od zlozenia przez wierzyciela zabezpieczenia, ktore dotychczas nie zostalo wplacone.
§ 2. Jezeli z zaswiadczenia, o ktorym mowa w § 1, wynika, ze wykonanie tytulu zostalo tymczasowo ograniczone do srodkow zabezpieczajacych, sad na wniosek dluznika orzeka o ograniczeniu, egzekucji do takich srodkow. Orzekajac o ograniczeniu, sad okresla rodzaj srodka, stosujac odpowiednio art. 747. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 8202. (685) § 1. W wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytulu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzule wykonalnosci tytulu egzekucyjnego, o ktorym mowa w art. 11531, sad moze na wniosek dluznika zawiesic postepowanie takze z innych przyczyn przewidzianych w przepisach odrebnych.
§ 2. Sad moze rowniez ograniczyc egzekucje do srodkow zabezpieczajacych lub uzaleznic wykonanie tytulu od zlozenia przez wierzyciela stosownego zabezpieczenia, jezeli taka mozliwosc przewiduja przepisy odrebne. Orzekajac o ograniczeniu, sad okresla rodzaj srodka, stosujac odpowiednio art. 747. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 821. § 1. Sad moze na wniosek zawiesic w calosci lub czesci postepowanie egzekucyjne, jezeli zlozono skarge na czynnosci komornika lub zazalenie na postanowienie sadu. Zawieszenie postepowania sad moze uzaleznic od zlozenia przez dluznika zabezpieczenia.
§ 2. Jezeli dluznik zabezpieczy spelnienie swego obowiazku, sad moze uchylic dokonane czynnosci egzekucyjne, z wyjatkiem zajecia.
§ 3. Sad moze odmowic zawieszenia postepowania albo juz zawieszone postepowanie podjac na nowo, jezeli wierzyciel zabezpieczy naprawienie szkody, jaka wskutek dalszego postepowania moze wyniknac dla dluznika.

Art. 822. (686) Komornik wstrzyma sie z dokonaniem czynnosci, jezeli przed jej rozpoczeciem dluznik zlozy niebudzacy watpliwosci dowod na pismie, ze obowiazku swojego dopelnil albo ze wierzyciel udzielil mu zwloki. Komornik wstrzyma sie rowniez z dokonaniem czynnosci, jezeli przed jej rozpoczeciem dluznik albo jego malzonek podniesie zarzut wynikajacy z umowy malzenskiej przeciwko dokonaniu czynnosci i okaze umowe majatkowa malzenska oraz przedlozy niebudzacy watpliwosci dowod na pismie, ze zawarcie umowy majatkowej malzenskiej oraz jej rodzaj byly wierzycielowi wiadome. Wstrzymujac sie z dokonaniem czynnosci, komornik stosownie do okolicznosci podejmie dzialania, ktore umozliwiaja dokonanie czynnosci w przyszlosci. O wstrzymaniu czynnosci i jego przyczynach komornik niezwlocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwlocznie dokona czynnosci, ktora ulegla wstrzymaniu.

Art. 823. Postepowanie egzekucyjne umarza sie z mocy samego prawa, jezeli wierzyciel w ciagu roku nie dokonal czynnosci potrzebnej do dalszego prowadzenia postepowania lub nie zazadal podjecia zawieszonego postepowania. Termin powyzszy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynnosci egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postepowania - od ustania przyczyny zawieszenia.

Art. 824. § 1. Postepowanie umarza sie w calosci lub czesci z urzedu:
1) jezeli okaze sie, ze egzekucja nie nalezy do organow sadowych;
2) jezeli wierzyciel lub dluznik nie ma zdolnosci sadowej albo gdy egzekucja ze wzgledu na jej przedmiot lub na osobe dluznika jest niedopuszczalna;
3) jezeli jest oczywiste, ze z egzekucji nie uzyska sie sumy wyzszej od kosztow egzekucyjnych.
§ 2. Umorzenie wskutek braku zdolnosci sadowej nastapic moze dopiero wowczas, gdy w terminie wyznaczonym przez organ egzekucyjny brak ten nie zostanie usuniety. W razie usuniecia braku stosuje sie odpowiednio przepis art. 818 § 2.
§ 3. (687) Z chwila uprawomocnienia sie orzeczenia o zniesieniu separacji nie jest dopuszczalne wszczecie postepowania egzekucyjnego na podstawie tytulu egzekucyjnego wydanego w sprawach, o ktorych mowa w art. 5675, oraz rozstrzygajacego o zaspokojeniu potrzeb rodziny, o swiadczeniach alimentacyjnych malzonka pozostajacego w separacji wzgledem drugiego malzonka lub wzgledem wspolnego maloletniego dziecka malzonkow co do swiadczen za okres po zniesieniu separacji. Wszczete w tych sprawach postepowanie egzekucyjne umarza sie z urzedu.

Art. 825. Organ egzekucyjny umorzy postepowanie w calosci lub czesci na wniosek:
1) jezeli tego zazada wierzyciel; jednakze w sprawach, w ktorych egzekucje wszczeto z urzedu lub na zadanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postepowania wymaga zgody sadu lub uprawnionego organu, ktory zazadal wszczecia egzekucji;
2) jezeli prawomocnym orzeczeniem tytul wykonawczy zostal pozbawiony wykonalnosci;
3) jezeli egzekucje skierowano przeciwko osobie, ktora wedlug klauzuli wykonalnosci nie jest dluznikiem i ktora sprzeciwila sie prowadzeniu egzekucji, albo jezeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodow w oczywistej sprzecznosci z trescia tytulu wykonawczego;
4) jezeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczajacego pelne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba ze egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu;
5) (688) jezeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytulu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzule wykonalnosci tytulu egzekucyjnego, o ktorym mowa w art. 11531, dluznik przedstawi przewidziane w przepisach odrebnych zaswiadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalnosci, z ktorego wynika, ze tytul nie jest juz wykonalny.

Art. 826. Umorzenie postepowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynnosci egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela moznosci wszczecia ponownej egzekucji, chyba ze z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postepowania egzekucyjnego nie moze naruszac praw osob trzecich.

Art. 827. § 1. Przed zawieszeniem lub umorzeniem postepowania nalezy wysluchac wierzyciela i dluznika. Nie dotyczy to wypadku, gdy istnieje wykonalne orzeczenie uzasadniajace zawieszenie postepowania lub prawomocne orzeczenie uzasadniajace umorzenie postepowania albo gdy zawieszenie lub umorzenie ma nastapic z mocy samego prawa lub z woli wierzyciela.
§ 2. Na wniosek wierzyciela lub dluznika organ egzekucyjny wyda zaswiadczenie o umorzeniu postepowania.

Art. 828. Na postanowienie sadu co do zawieszenia lub umorzenia postepowania przysluguje zazalenie.

DZIAL V. OGRANICZENIA EGZEKUCJI

Art. 829. Nie podlegaja egzekucji:
1) przedmioty urzadzenia domowego, posciel, bielizna i ubranie codzienne, niezbedne dla dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow jego rodziny, a takze ubranie niezbedne do pelnienia sluzby lub wykonywania zawodu;
2) zapasy zywnosci i opalu niezbedne dla dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow jego rodziny na okres jednego miesiaca;
3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyzywienia dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow jego rodziny wraz z zapasem paszy i sciolki do najblizszych zbiorow;
4) (689) narzedzia i inne przedmioty niezbedne do osobistej pracy zarobkowej dluznika oraz surowce niezbedne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wylaczeniem jednak pojazdow mechanicznych;
5) u dluznika pobierajacego periodyczna stala place - pieniadze w kwocie, ktora odpowiada nie podlegajacej egzekucji czesci placy za czas do najblizszego terminu wyplaty, a u dluznika nie otrzymujacego stalej placy - pieniadze niezbedne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
6) przedmioty niezbedne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty sluzace do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego uzytku, ktore moga byc sprzedane tylko znacznie ponizej ich wartosci, a dla dluznika maja znaczna wartosc uzytkowa;
7) (690) srodki pieniezne zgromadzone na rachunku bankowym, o ktorym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworow mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 794).

Art. 830. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa oraz Ministrem Finansow okresli rozporzadzeniem, jakie przedmioty nalezace do rolnika prowadzacego gospodarstwo nie podlegaja egzekucji.

Art. 831. § 1. Nie podlegaja egzekucji:
1) sumy i swiadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatkow lub wyjazdow w sprawach sluzbowych;
2) (691) sumy przyznane przez Skarb Panstwa na specjalne cele (w szczegolnosci stypendia, wsparcia), chyba ze wierzytelnosc egzekwowana powstala w zwiazku z urzeczywistnieniem tych celow albo z tytulu obowiazku alimentacyjnego;
3) prawa niezbywalne, chyba ze moznosc ich zbycia wylaczono umowa, a przedmiot swiadczenia nadaje sie do egzekucji albo wykonanie prawa moze byc powierzone komu innemu;
4) (692) (utracil moc);
5) (693) swiadczenia z ubezpieczen osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczen majatkowych, w granicach okreslonych w drodze rozporzadzenia przez Ministrow Finansow i Sprawiedliwosci; nie dotyczy to egzekucji majacej na celu zaspokojenie roszczen z tytulu alimentow.
§ 2. W wypadkach wymienionych w pkt 1 i 2 paragrafu poprzedzajacego nie podlegaja egzekucji rowniez sumy i swiadczenia w naturze juz wyplacone lub wydane.
§ 3. W wypadku wymienionym w pkt 4 paragrafu pierwszego dopuszczalne jest jednak zajecie kwoty, ktora dluznikowi przypadnie po wykonaniu dostawy, roboty lub uslugi.

Art. 832. Naleznosci wyplacone w zwiazku ze smiercia tytulem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakakolwiek nazwa albo z tytulu ubezpieczenia na pokrycie kosztow pogrzebu podlegaja egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztow.

Art. 833. (694) § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie okreslonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 2. (695) Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do uposazen poslow i senatorow, naleznosci czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych i ich domownikow z tytulu pracy w spoldzielni, wynagrodzen czlonkow spoldzielni pracy oraz wszystkich swiadczen powtarzajacych sie, ktorych celem jest zapewnienie utrzymania.
§ 3. Ograniczen przewidzianych w § 2 nie stosuje sie do wierzytelnosci czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych z tytulu udzialu w dochodach spoldzielni przypadajacych im od wniesionych do spoldzielni wkladow.
§ 4. Swiadczenia pieniezne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegaja egzekucji w zakresie okreslonym w tych przepisach.
§ 5. Do egzekucji z rent przyslugujacych z tytulu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasadzonych przez sad lub ustalonych umowa za utrate zdolnosci do pracy albo za smierc zywiciela lub wyplacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze swiadczen pienieznych przyslugujacych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa stosuje sie przepisy o egzekucji ze swiadczen przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracownikow i ich rodzin.
§ 6. (696) Nie podlegaja egzekucji swiadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, swiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielegnacyjne, porodowe i dla sierot zupelnych.

Art. 834. Dochody wymienione w artykule poprzedzajacym oblicza sie wraz ze wszystkimi dodatkami i wartoscia swiadczen w naturze, lecz po potraceniu podatkow i oplat naleznych z mocy ustawy.

Art. 835. Jezeli dluznik otrzymuje dochody z kilku zrodel, podstawe obliczenia stanowi suma wszystkich dochodow.

Art. 836. Do czasu przyjecia spadku egzekucja na zaspokojenie dlugu spadkodawcy dopuszczalna jest tylko ze spadku. Przed przyjeciem spadku nie moze byc z niego prowadzona egzekucja na zaspokojenie osobistego dlugu spadkobiercy.

Art. 837. Dluznik moze powolywac sie na ograniczenie odpowiedzialnosci tylko wowczas, gdy ograniczenie to zostalo zastrzezone w tytule wykonawczym. Zastrzezenie nie jest konieczne, jezeli swiadczenie zostalo zasadzone od nabywcy majatku, od zarzadcy ustanowionego przez sad, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu z powierzonego im majatku albo od Skarbu Panstwa jako spadkobiercy.

Art. 838. Gdy w wypadku zbiegu egzekucji sadowej i egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny sadowy prowadzi obie egzekucje, przepisy kodeksu w przedmiocie ograniczenia egzekucji stosuje sie rowniez do naleznosci podlegajacych egzekucji administracyjnej, chyba ze okreslone w przepisach ustawy o egzekucji administracyjnej ograniczenia egzekucyjne sa mniejsze.

Art. 839. § 1. Postanowienie sadu w przedmiocie ograniczenia egzekucji powinno zapasc po wysluchaniu stron.
§ 2. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

DZIAL VI. POWODZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE

Art. 840. (697) § 1. Dluznik moze w drodze powodztwa zadac pozbawienia tytulu wykonawczego wykonalnosci w calosci lub czesci albo ograniczenia, jezeli:
1) przeczy zdarzeniom, na ktorych oparto wydanie klauzuli wykonalnosci, a w szczegolnosci gdy kwestionuje istnienie obowiazku stwierdzonego tytulem egzekucyjnym niebedacym orzeczeniem sadu albo gdy kwestionuje przejscie obowiazku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzajacego to przejscie;
2) po powstaniu tytulu egzekucyjnego nastapilo zdarzenie, wskutek ktorego zobowiazanie wygaslo albo nie moze byc egzekwowane; gdy tytulem jest orzeczenie sadowe, dluznik moze powodztwo oprzec takze na zdarzeniach, ktore nastapily po zamknieciu rozprawy, a takze zarzucie spelnienia swiadczenia, jezeli zarzut ten nie byl przedmiotem rozpoznania w sprawie;
3) malzonek, przeciwko ktoremu sad nadal klauzule wykonalnosci na podstawie art. 787, wykaze, ze egzekwowane swiadczenie wierzycielowi nie nalezy sie, przy czym malzonkowi temu przysluguja zarzuty nie tylko z wlasnego prawa, lecz takze zarzuty, ktorych jego malzonek wczesniej nie mogl podniesc.
§ 2. Jezeli podstawa egzekucji jest tytul pochodzacy od organu administracyjnego, do stwierdzenia, ze zobowiazanie wygaslo lub nie moze byc egzekwowane, powolany jest organ, od ktorego tytul pochodzi.

Art. 8401. (698) Jezeli dluznik albo jego malzonek, przeciwko ktoremu sad nadal klauzule wykonalnosci na podstawie art. 787 lub art. 7871, podnosi wynikajacy z umowy majatkowej malzenskiej zarzut wylaczenia lub ograniczenia jego odpowiedzialnosci caloscia lub czescia majatku, przepis art. 840 § 1 i § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 8402. (699) Jezeli egzekucja prowadzona jest na podstawie tytulu egzekucyjnego lub innego dokumentu, ktoremu nie nadaje sie klauzuli wykonalnosci, do ochrony praw dluznika stosuje sie odpowiednio przepisy art. 840 i art. 843.

Art. 8403. (700) Jezeli podstawa egzekucji jest tytul wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzule wykonalnosci orzeczenia sadu, o ktorym mowa w art. 11531, dluznik moze w drodze powodztwa zadac odmowy wykonania takiego tytulu, w calosci lub czesci, na podstawie okreslonej w przepisach odrebnych. Odmowa wykonania ma skutki pozbawienia tytulu wykonawczego wykonalnosci.

Art. 841. § 1. Osoba trzecia moze w drodze powodztwa zadac zwolnienia zajetego przedmiotu od egzekucji, jezeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.
§ 2. Jezeli dluznik zaprzecza prawu powoda, nalezy oprocz wierzyciela pozwac rowniez dluznika.
§ 3. (701) Powodztwo mozna wniesc w terminie miesiaca od dnia dowiedzenia sie o naruszeniu prawa, chyba ze inny termin jest przewidziany w przepisach odrebnych.

Art. 842. § 1. Dopuszczalne jest rowniez powodztwo o zwolnienie zajetego przedmiotu od egzekucji administracyjnej. Do pozwu nalezy dolaczyc postanowienie administracyjnego organu egzekucyjnego odmawiajace zadaniu wylaczenia przedmiotu spod egzekucji. Niezaleznie od wyniku sprawy sad nalozy koszty procesu na osobe trzecia, powolujaca w powodztwie o zwolnienie przedmiotu od egzekucji administracyjnej nowe dowody istotne dla rozstrzygniecia sprawy, ktorych nie przedstawila w postepowaniu administracyjnym, mimo ze mogla je powolac w tym postepowaniu.
§ 2. Powodztwo mozna wniesc w ciagu dni czternastu od doreczenia postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego, a jezeli zainteresowany wniosl zazalenie na to postanowienie - w ciagu dni czternastu od doreczenia postanowienia wydanego na skutek zazalenia.

Art. 843. § 1. Powodztwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza sie przed sad rzeczowo wlasciwy, w ktorego okregu prowadzi sie egzekucje.
§ 2. Jezeli egzekucji jeszcze nie wszczeto, powodztwo o pozbawienie tytulu wykonawczego wykonalnosci wytacza sie wedlug przepisow o wlasciwosci ogolnej.
§ 3. W pozwie powod powinien przytoczyc wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mogl zglosic, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postepowaniu.
§ 4. (702) (uchylony).

TYTUL II. EGZEKUCJA SWIADCZEN PIENIEZNYCH

DZIAL I. EGZEKUCJA Z RUCHOMOSCI

Rozdzial 1. Zajecie

Art. 844. § 1. (703) Egzekucja z ruchomosci nalezy do komornika tego sadu, w ktorego okregu znajduja sie ruchomosci, chyba ze wierzyciel wybierze innego komornika.
§ 2. Komornik, ktory wszczal egzekucje z niektorych ruchomosci dluznika, jest wlasciwy do przeprowadzenia egzekucji z pozostalych ruchomosci dluznika, chociazby znajdowaly sie w okregu innego sadu.
§ 3. (704) Komornik wybrany przez wierzyciela oraz komornik, o ktorym mowa w § 2, po dokonaniu zajecia ruchomosci zawiadamia o zajeciu komornika dzialajacego przy sadzie rejonowym, w ktorego okregu znajduja sie ruchomosci, w chwili zajecia, przesylajac odpis protokolu zajecia ruchomosci.

Art. 8441. (705) Przepisy dotyczace egzekucji z ruchomosci stosuje sie odpowiednio do egzekucji ze zwierzat, jezeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczacymi ochrony zwierzat.

Art. 845. § 1. Do egzekucji z ruchomosci komornik przystepuje przez ich zajecie.
§ 2. Zajac mozna ruchomosci dluznika bedace badz w jego wladaniu, badz we wladaniu samego wierzyciela, ktory do nich skierowal egzekucje. Ruchomosci dluznika bedace we wladaniu osoby trzeciej mozna zajac tylko wowczas, gdy osoba ta zgadza sie na ich zajecie albo przyznaje, ze stanowia one wlasnosc dluznika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakze w razie zbiegu egzekucji sadowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajecie ruchomosci na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.
§ 3. Nie nalezy zajmowac wiecej ruchomosci ponad te, ktore sa potrzebne do zaspokojenia naleznosci i kosztow egzekucyjnych.

Art. 846. § 1. Egzekucja z ulamkowej czesci rzeczy ruchomej bedacej wspolna wlasnoscia kilku osob odbywa sie w sposob przewidziany dla egzekucji z ruchomosci, z zastrzezeniem, ze sprzedazy podlega tylko udzial dluznika.
§ 2. Innym wspolwlascicielom przysluguje lacznie prawo zadania, aby cala rzecz zostala sprzedana.

Art. 847. § 1. Komornik dokonuje zajecia przez wpisanie ruchomosci do protokolu zajecia. Odpis protokolu zajecia nalezy doreczyc dluznikowi i wspolwlascicielom zajetej ruchomosci, ktorzy nie sa dluznikami.
§ 2. Dluznik powinien przy zajeciu, a jezeli jest nieobecny - niezwlocznie po otrzymaniu odpisu protokolu zajecia, wymienic komornikowi znajdujace sie w jego wladaniu ruchomosci, do ktorych osobom trzecim przysluguje prawo zadania zwolnienia ich od egzekucji, ze wskazaniem adresow tych osob. Komornik zawiadomi o zajeciu osoby wskazane przez dluznika.

Art. 848. Zajecie ma ten skutek, ze rozporzadzenie ruchomoscia dokonane po zajeciu nie ma wplywu na dalszy bieg postepowania, a postepowanie egzekucyjne z zajetej ruchomosci moze byc prowadzone rowniez przeciwko nabywcy. Przepis ten nie narusza przepisow o ochronie nabywcy w dobrej wierze.

Art. 849. Jezeli komornik przerywa zajecie, powinien stosownie do okolicznosci poczynic kroki zapobiegajace usunieciu ruchomosci jeszcze nie zajetych.

Art. 850. Wierzyciel moze zadac, aby zajecie nastapilo w jego obecnosci. W tym wypadku komornik zawiadomi go o terminie, w ktorym zajecie ma byc dokonane. Jezeli wierzyciel nie stawi sie w wyznaczonym terminie, komornik dokona zajecia w jego nieobecnosci. Jezeli komornik bez zawiadomienia wierzyciela dokonal zajecia w jego nieobecnosci, wierzyciel moze zadac sprawdzenia zajecia z jego udzialem.

Art. 851. Jezeli zajete juz ruchomosci maja byc zajete na zaspokojenie innej jeszcze wierzytelnosci, komornik dokona nowego zajecia przez zaznaczenie go w protokole pierwszego zajecia. Wierzyciel moze zadac, aby komornik sprawdzil ruchomosci, zajete na podstawie protokolu; sprawdzenie to komornik stwierdzi w tym protokole.

Art. 852. § 1. (706) Z zajetych pieniedzy komornik zaspokoi wierzycieli, a jezeli nie wystarczaja na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, zlozy je na rachunek depozytowy sadu w celu podzialu.
§ 2. (707) Zlozenie na rachunek depozytowy sadu nastapi rowniez wowczas, gdy zgloszono zarzut, ze osobie trzeciej przysluguje do zajetych pieniedzy prawo stanowiace przeszkode do wydania ich wierzycielowi. Sad postanowi wydac pieniadze wierzycielowi, jezeli w ciagu miesiaca od zlozenia ich na rachunek depozytowy sadu nie bedzie zlozone orzeczenie wlasciwego sadu zwalniajace od zajecia lub wstrzymujace wydanie pieniedzy.
§ 3. Na postanowienie sadu co do wydania pieniedzy przysluguje zazalenie. Postanowienie staje sie wykonalne dopiero z chwila uprawomocnienia sie.

Art. 853. (708) § 1. Jezeli przepis szczegolny nie stanowi inaczej, komornik oznacza wartosc zajetych ruchomosci i umieszcza ja w protokole zajecia.
§ 2. Jezeli komornik uzna, ze w celu oszacowania nalezy wezwac bieglego, albo jezeli wierzyciel lub dluznik podnosza w skardze zarzuty na oszacowanie, oszacowania dokonuje biegly przy samym zajeciu, a gdyby to nie bylo mozliwe, w terminie pozniejszym, az do dnia licytacji. Skarge na oszacowanie komornika wnosi sie do komornika przy zajeciu ruchomosci, a gdyby to nie bylo mozliwe - do dnia licytacji.

Art. 854. Na kazdej zajetej ruchomosci komornik umiesci znak ujawniajacy na zewnatrz jej zajecie, a jezeli to nie jest mozliwe, ujawni je w inny sposob.

Art. 855. § 1. Zajete ruchomosci komornik pozostawi we wladaniu osoby, u ktorej je zajal. Jednakze z waznych przyczyn komornik moze w kazdym stanie postepowania oddac zajete ruchomosci pod dozor innej osobie, nie wylaczajac wierzyciela, chocby to bylo polaczone z koniecznoscia ich przeniesienia. Osoby te pelnia obowiazki dozorcy. Komornik dorecza im protokol zajecia.
§ 2. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci okresli, kiedy zajete przedmioty nalezy zlozyc do depozytu sadowego lub na przechowanie okreslonym instytucjom.

Art. 856. § 1. Dozorca lub dluznik, ktoremu powierzono dozor, obowiazani sa przechowywac oddane im pod dozor ruchomosci z taka starannoscia, aby nie stracily na wartosci, i oddac je na wezwanie komornika lub stosownie do orzeczenia sadu albo na zgodne wezwanie obu stron. Jezeli dozorca lub dluznik zobowiazany do wydania ruchomosci ich nie oddaje, komornik mu je odbiera.
§ 2. Dozorca obowiazany jest zawiadomic komornika o zamierzonej zmianie miejsca przechowania ruchomosci.

Art. 857. § 1. Dozorca nie odpowiada za pogorszenie, uszkodzenie, zniszczenie lub zaginiecie zajetych ruchomosci, jezeli zachowal starannosc, do jakiej byl obowiazany w mysl przepisu artykulu poprzedzajacego.
§ 2. Dluznikowi nie przysluguje roszczenie do wierzyciela z powodu uszkodzenia lub zaginiecia zajetych ruchomosci podczas ich przewozenia, przesylki lub przechowywania u dozorcy.

Art. 858. § 1. Dozorca moze zadac zwrotu wydatkow zwiazanych z przechowywaniem oraz wynagrodzenia za dozor odpowiednio do poniesionych trudow. Nie dotyczy to dluznika, czlonkow jego rodziny wspolnie z nim mieszkajacych oraz osoby trzeciej, u ktorej rzecz zajeto.
§ 2. Sume wydatkow i wysokosc wynagrodzenia ustala komornik, o czym zawiadamia strony i dozorce.

Art. 859. Na postanowienie sadu co do zwrotu wydatkow i wynagrodzenia dozorcy przysluguje zazalenie.

Art. 860. Komornik moze z waznych przyczyn zwolnic dozorce i ustanowic innego. Zmiane dozorcy komornik zarzadzi po wysluchaniu stron, chyba ze natychmiastowa zmiana jest konieczna.

Art. 861. Jezeli zajete ruchomosci pozostawiono w pomieszczeniu nalezacym do dluznika i dozor powierzono jemu samemu lub czlonkowi jego rodziny razem z nim mieszkajacemu, maja oni prawo zwyklego uzywania rzeczy, byleby przez to rzecz nie stracila na wartosci. Rowniez osoba trzecia, pod ktorej dozorem komornik pozostawil zajete u niej ruchomosci dluznika, moze ich uzywac, jezeli jest do tego uprawniona.

Art. 862. § 1. (709) Jezeli rzecz oddana pod dozor osobie nie uprawnionej do korzystania z niej przynosi dochod, dozorca obowiazany jest po ustaniu dozoru zlozyc komornikowi rachunek z dochodow. Czysty dochod po potraceniu wydatkow zostanie zlozony na rachunek depozytowy sadu.
§ 2. Z uzyskanego w ten sposob dochodu pokrywa sie przede wszystkim wynagrodzenie dozorcy, reszte zas dolacza sie do sumy uzyskanej z egzekucji, a w razie umorzenia egzekucji, wyplaca sie dluznikowi.

Art. 863. Minister Sprawiedliwosci moze w drodze rozporzadzenia zarzadzic utrzymywanie osobnych pomieszczen do przechowywania i dozorowania zajetych ruchomosci.

Rozdzial 2. Sprzedaz

Art. 864. § 1. Sprzedaz zajetych ruchomosci nie moze nastapic wczesniej niz siodmego dnia od daty zajecia.
§ 2. Sprzedaz zajetych ruchomosci moze nastapic bezposrednio po zajeciu, jezeli:
1) ruchomosci ulegaja latwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowaloby nadmierne koszty;
2) zajeto inwentarz zywy, a dluznik odmowil zgody na przyjecie go pod dozor.

Art. 8641. (710) Komornik moze sprzedac z wolnej reki ruchomosci niewymienione w art. 864 § 2, jezeli dluznik wyrazil na to zgode i okreslil minimalna cene zbycia. Sprzedaz nie moze nastapic wczesniej niz po czternastu dniach od dnia oszacowania. Sprzedaz moze nastapic tylko wtedy, gdy wierzyciele wyrazili na to zgode.

Art. 865. § 1. (711) Zajete ruchomosci nie uzywane, stanowiace przedmiot obrotu handlowego, komornik na wniosek strony moze sprzedac przedsiebiorcy prowadzacemu obrot takimi ruchomosciami po cenach hurtowych, a gdy takie ceny nie zostana udokumentowane, po cenach o 25% nizszych od wartosci szacunkowej ruchomosci.
§ 2. (712) (uchylony).
§ 3. (713) (uchylony).

Art. 866. (714) (skreslony).

Art. 8661. (715) Zajete ruchomosci, ktorych sprzedaz wymaga zezwolenia, komornik sprzeda za posrednictwem przedsiebiorstwa posiadajacego takie zezwolenie albo sprzeda je temu przedsiebiorstwu. Do wyceny ruchomosci przepis art. 865 stosuje sie odpowiednio.

Art. 8662. (716) § 1. Do oszacowania zajetych przedmiotow o wartosci historycznej lub artystycznej komornik wzywa bieglego. Przedmioty te moga byc sprzedane za posrednictwem przedsiebiorstwa zajmujacego sie ich obrotem albo panstwowemu muzeum, bibliotece, archiwum lub osrodkowi badan i dokumentacji. Przepis art. 8641 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Do oszacowania wyrobow ze zlota i platyny komornik powoluje bieglego. Wyroby ze zlota i platyny, z wyjatkiem przedmiotow uzytkowych, oraz przedmioty ze zlota lub platyny niezdatne do uzytku komornik sprzedaje przedsiebiorstwu jubilerskiemu lub innemu zajmujacemu sie obrotem lub przerobem metali szlachetnych. Przepis art. 865 stosuje sie odpowiednio.
§ 3. Zajete dewizy komornik sprzedaje bankowi lub innemu przedsiebiorcy zajmujacemu sie ich kupnem. Cena zbycia nie moze byc nizsza od kursu kupna waluty obcej w zlotych przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzajacym date sprzedazy.

Art. 867. (717) § 1. (718) Zajete ruchomosci, niesprzedane wedlug przepisow poprzedzajacych, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej.
§ 2. Cena wywolania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartosci szacunkowej. Jezeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajete ruchomosci moga byc sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywolania w drugim terminie licytacyjnym wynosi polowe wartosci szacunkowej. Sprzedaz licytacyjna nie moze nastapic za cene nizsza od ceny wywolania.
§ 3. O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dluznika najpozniej na trzy dni przed dniem licytacji. W wypadkach okreslonych w art. 864 § 2 zawiadomienie to dorecza sie dluznikowi przed rozpoczeciem licytacji.
§ 4. Zajete ruchomosci nie wymienione w art. 865 lub nie sprzedane w trybie przewidzianym w tym przepisie komornik, na wniosek wierzyciela, przekazuje do sprzedazy komisowej przed sprzedaza w drodze licytacji publicznej.
§ 5. Dla sprzedazy komisowej zajetej ruchomosci cene sprzedazna ustala sie w wysokosci wartosci szacunkowej. Jezeli ruchomosc nie zostanie po tej cenie sprzedana w ciagu miesiaca, komisant moze obnizyc cene sprzedazna o 25%. Z uzyskanej ceny sprzedaznej potraca sie prowizje komisowa.

Art. 868. Minister Sprawiedliwosci ustali w drodze rozporzadzenia przepisy okreslajace zasady i tryb przeprowadzenia publicznej licytacji, w szczegolnosci podstawy do wylaczenia z przetargu.

Art. 869. § 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarujacej najwyzsza cene, jezeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postapien nikt wiecej nie zaofiarowal.
§ 2. Z chwila przybicia dochodzi do skutku sprzedaz ruchomosci na rzecz nabywcy. Od tego czasu naleza do niego pozytki ruchomosci.

Art. 870. § 1. Wierzyciel lub dluznik moga zaskarzyc udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisow o publicznym charakterze licytacji, o najnizszej cenie nabycia i o wylaczeniu od udzialu w przetargu. Skarga powinna byc zgloszona do protokolu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomosci ulegajacych szybkiemu zepsuciu.
§ 2. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.
§ 3. Jezeli w ciagu dwoch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnieta, nabywca moze w ciagu dalszego tygodnia zrzec sie nabycia ruchomosci i odebrac zaplacona sume.
§ 4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzajacym albo gdy sad odmowi przybicia, licytacja bedzie uznana za niedoszla do skutku.

Art. 871. (719) Nabywca obowiazany jest zaplacic cene nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyzsza piecset zlotych, obowiazek nabywcy ogranicza sie do zlozenia natychmiast jednej piatej ceny, nie mniej jednak niz piecset zlotych, przy czym reszta powinna byc uiszczona do godziny dwunastej dnia nastepnego.

Art. 872. § 1. Nabywca, ktory w przepisanym terminie nie uisci ceny w calosci lub czesci, traci prawa wynikajace z przybicia.
§ 2. Jezeli nabywca nie uisci w terminie sumy przypadajacej do zaplaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwlocznie przetarg tych samych ruchomosci, rozpoczynajac od ceny wywolania, przy czym opieszaly nabywca nie moze nadal uczestniczyc w licytacji. W razie niezaplacenia w terminie reszty ceny platnej dnia nastepnego po licytacji, bedzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
§ 3. Od nabywcy, ktory nie dopelnil obowiazku zaplaty ceny lub jej czesci w terminie przepisanym, komornik sciagnie sume odpowiadajaca jednej dziesiatej czesci sumy nabycia, na ktora bedzie zaliczona kwota przez nabywce wplacona.
§ 4. Z sumy sciagnietej od nabywcy pokrywa sie koszty zwiazane z licytacja. Nadwyzke nalezy wplacic do kasy sadowej na rzecz Skarbu Panstwa.

Art. 873. O sciagnieciu od nabywcy naleznosci wedlug artykulu poprzedzajacego orzeka sad. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 874. Nabywca po uprawomocnieniu sie przybicia i zaplaceniu calej ceny staje sie wlascicielem nabytych ruchomosci. Gdy sad odmowi przybicia, wyplacona cena nabycia ulega zwrotowi.

Art. 875. § 1. Jezeli licytacja nie doszla do skutku, wierzyciel moze w ciagu dwoch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika zadac wyznaczenia drugiej licytacji lub przejac na wlasnosc ruchomosci wystawione na sprzedaz albo niektore z nich w cenie nie nizszej od ceny wywolania.
§ 2. Jezeli egzekucje prowadzi kilku wierzycieli, pierwszenstwo przejecia ruchomosci na wlasnosc przysluguje temu z nich, ktory ofiarowal najwyzsza cene, przy rownej zas cenie - temu, na ktorego zadanie wczesniej dokonano zajecia.
§ 3. Oswiadczenie o przejeciu bedzie uwzglednione tylko wtedy, gdy wierzyciel jednoczesnie z wnioskiem zlozy cala cene. Wlasnosc ruchomosci przechodzi na wierzyciela z chwila zawiadomienia go o przyznaniu mu przejetej rzeczy.
§ 4. W razie niezgloszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub oswiadczenia o przejeciu ruchomosci na wlasnosc, komornik umorzy postepowanie co do nie sprzedanych ruchomosci. Jezeli spomiedzy kilku wierzycieli jedni zadaja licytacji, a inni przejecia ruchomosci na wlasnosc, wyznaczona bedzie druga licytacja.

Art. 876. Jezeli nabywca jest jedynym wierzycielem egzekwujacym albo jezeli cena nabycia wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli egzekwujacych i kosztow egzekucji, nabywca moze zaliczyc swoja egzekwowana wierzytelnosc na cene nabycia.

Art. 877. Jezeli druga licytacja nie doszla do skutku, wierzycielowi w ciagu dwoch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika przysluguje prawo przejecia ruchomosci na wlasnosc za cene nie nizsza od ceny wywolania. W tym wypadku stosuje sie odpowiednio przepis art. 875 § 2. Jezeli wierzyciel nie skorzystal z prawa przejecia ruchomosci na wlasnosc, komornik umorzy postepowanie co do rzeczy nie sprzedanej lub nie przejetej na wlasnosc.

Art. 878. Jezeli dluznik lub dozorca odmawia wydania rzeczy nabywcy, komornik na wniosek nabywcy postapi jak przy egzekucji roszczen niepienieznych.

Art. 879. Kto nabywa rzecz na podstawie przepisow niniejszego rozdzialu, staje sie jej wlascicielem bez zadnych obciazen i powinien ja natychmiast odebrac. Nabywcy nie przysluguja roszczenia z tytulu rekojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie mozna podnosic zarzutow co do waznosci nabycia.

DZIAL II. EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACE

Art. 880. (720) Egzekucja z wynagrodzenia za prace nalezy do komornika przy sadzie rejonowym ogolnej wlasciwosci dluznika.

Art. 881. § 1. Do egzekucji z wynagrodzenia za prace komornik przystepuje przez jego zajecie.
§ 2. Komornik zawiadamia dluznika, ze do wysokosci egzekwowanego swiadczenia i az do pelnego pokrycia dlugu nie wolno mu odbierac wynagrodzenia poza czescia wolna od zajecia ani rozporzadzac nim w zaden inny sposob. Dotyczy to w szczegolnosci periodycznego wynagrodzenia za prace i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagrod i premii przyslugujacych dluznikowi za okres jego zatrudnienia, jak rowniez zwiazanego ze stosunkiem pracy zysku lub udzialu w funduszu zakladowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostajacych w zwiazku ze stosunkiem pracy.
§ 3. (721) Komornik wzywa pracodawce, aby w granicach okreslonych w paragrafie drugim nie wyplacal dluznikowi poza czescia wolna od zajecia zadnego wynagrodzenia, lecz:
1) (722) przekazywal zajete wynagrodzenie bezposrednio wierzycielowi egzekwujacemu, zawiadamiajac komornika o pierwszej wyplacie, albo
2) przekazywal zajete wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postepowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w czesci wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych swiadczen wymagalnych.
Komornik poucza zarazem pracodawce o skutkach niezastosowania sie do wezwania.
§ 4. (723) Stosownie do okolicznosci komornik moze wezwac pracodawce do przekazywania mu zajetego wynagrodzenia bezposrednio.

Art. 882. § 1. (724) Dokonujac zajecia wynagrodzenia za prace, komornik wzywa ponadto pracodawca, aby w ciagu tygodnia:
1) przedstawil za okres trzech miesiecy poprzedzajacych zajecie, za kazdy miesiac oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dluznika za prace oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytulow;
2) podal, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajete wynagrodzenie bedzie przekazywane wierzycielowi;
3) w razie istnienia przeszkod do wyplacenia wynagrodzenia za prace zlozyl oswiadczenie o rodzaju tych przeszkod, a w szczegolnosci podal, czy inne osoby roszcza sobie prawa, czy i w jakim sadzie toczy sie sprawa o zajete wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia zostala skierowana do zajetego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.
§ 2. (725) Pracodawca obowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o kazdej zmianie okolicznosci wymienionych w § 1.

Art. 883. § 1. Zajecie jest dokonane z chwila doreczenia wezwania dluznikowi zajetej wierzytelnosci.
§ 2. Jednakze dluznik moze zadac umorzenia egzekucji co do swiadczen wymagalnych w przyszlosci, jezeli uisci wszystkie swiadczenia wymagalne i zlozy do depozytu sadowego sume rownajaca sie sumie swiadczen periodycznych za szesc miesiecy, z rownoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, ze dluznik popadl w zwloke z uiszczeniem swiadczen wymagalnych; rownoczesnie wszczyna z urzedu egzekucje.

Art. 884. § 1. Zajecie obowiazuje nadal, chocby po zajeciu nawiazano z dluznikiem nowy stosunek pracy lub zlecenia albo chocby zaklad pracy przeszedl na inna osobe, jezeli osoba ta o zajeciu wiedziala.
§ 2. (726) W razie rozwiazania stosunku pracy z dluznikiem dotychczasowy pracodawca czyni wzmianke o zajeciu naleznosci w wydanym dluznikowi swiadectwie pracy, a jezeli nowy pracodawca dluznika jest mu znany, przesyla temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczace zajecia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dluznika, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne. Wzmianka w swiadectwie pracy powinna zawierac oznaczenie komornika, ktory zajal naleznosc, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak rowniez wskazac wysokosc potraconych juz kwot. Przeslanie zawiadomienia komornikowi ma skutki zajecia naleznosci dluznika u nowego pracodawcy od chwili dojscia zawiadomienia do tego pracodawcy.
§ 3. (727) Nowy pracodawca, ktoremu pracownik przedstawi swiadectwo pracy ze wzmianka o zajeciu naleznosci, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika pracodawce, ktory wydal swiadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika. Jezeli nowy pracodawca, ktoremu pracownik nie okazal swiadectwa pracy, dowie sie, gdzie pracownik byl przedtem zatrudniony, obowiazany jest zawiadomic poprzedni pracodawce o jego zatrudnieniu, chyba ze pracownik przedstawi zaswiadczenie tego zakladu stwierdzajace, ze jego naleznosci nie byly zajete.
§ 4. (728) Obowiazek powiadomienia komornika o zmianie pracodawcy obciaza rowniez dluznika. O obowiazku tym oraz o skutkach jego zaniedbania dluznik powinien byc pouczony przy zawiadomieniu go o zajeciu wynagrodzenia za prace.

Art. 885. Zajecie ma ten skutek, ze w stosunku do wierzyciela egzekwujacego niewazne sa rozporzadzenia wynagrodzeniem przekraczajace czesc wolna od zajecia, dokonane po jego zajeciu, a takze przed zajeciem, jezeli wymagalnosc wynagrodzenia nastepuje po zajeciu.

Art. 886. § 1. (729) Pracodawcy, ktory nie zlozyl w przepisanym terminie oswiadczenia przewidzianego w art. 882 albo zaniedbal przeslania zawiadomienia lub dokumentow zajecia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dluznika stosownie do art. 884 § 2 i § 3, komornik wymierza grzywne w wysokosci do pieciuset zlotych. Grzywna moze byc powtorzona, jezeli pracodawca nadal uchyla sie od wykonania tych czynnosci w dodatkowo wyznaczonym terminie.
§ 2. (730) Jezeli pracodawca nie jest osoba fizyczna, grzywnie podlega pracownik lub wspolnik odpowiedzialny za wykonanie takiej czynnosci, a w razie niewyznaczenia takiego pracownika lub niemoznosci jego ustalenia - osoby uprawnione do reprezentowania pracodawcy. Jezeli pracodawca jest spolka cywilna, grzywnie podlega ktorykolwiek ze wspolnikow.
§ 3. (731) Pracodawca, ktory nie zastosowal sie do wezwania z art. 881 i 882 lub w inny sposob naruszyl obowiazki wynikajace z zajecia badz zlozyl oswiadczenie przewidziane w art. 882 niezgodne z prawda albo dokonal wyplaty zajetej czesci wynagrodzenia dluznikowi, odpowiada za wyrzadzona przez to wierzycielowi szkode.
§ 4. (732) Grzywne okreslona w § 1 komornik wymierzy rowniez dluznikowi, ktory nie powiadomil go o zmianie pracodawcy.

Art. 887. § 1. Z mocy samego zajecia wierzyciel moze wykonywac wszelkie prawa i roszczenia dluznika. Na zadanie wierzyciela komornik wydaje mu odpowiednie zaswiadczenie.
§ 2. (733) Wierzyciel wnoszacy powodztwo przeciwko pracodawcy powinien przypozwac dluznika, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne. Pozwany pracodawca obowiazany jest podac sadowi wszystkich innych wierzycieli, na rzecz ktorych dochodzona wierzytelnosc rowniez zostala zajeta. Sad zawiadomi tych wierzycieli stosownie do art. 195. Wyrok wydany w sprawie jest skuteczny w stosunku do innych wierzycieli. Jednakze w stosunku do wierzyciela, o ktorym sad nie zostal powiadomiony, pracodawca nie moze powolywac sie na wyrok, ktory zapadl na jego korzysc.

Art. 888. § 1. Na wniosek wierzyciela komornik odbierze dluznikowi dokumenty stanowiace dowod wierzytelnosci i zlozy je do depozytu sadowego.
§ 2. Jezeli wierzyciel zglasza wniosek, aby odebranie odbylo sie w jego obecnosci, komornik zawiadamia go o terminie czynnosci. W razie niestawienia sie wierzyciela czynnosci nie dokonuje sie.
§ 3. Dluznik obowiazany jest pod rygorem odpowiedzialnosci za szkode udzielic wierzycielowi wszystkich wyjasnien potrzebnych do dochodzenia praw przeciwko dluznikowi zajetej wierzytelnosci.

DZIAL III. EGZEKUCJA Z RACHUNKOW BANKOWYCH

Art. 889. (734) § 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelnosci z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy komornik ogolnej wlasciwosci dluznika:
1) przesyla do oddzialu lub innej jednostki organizacyjnej banku, w ktorym dluznik posiada rachunek, zawiadomienie o zajeciu wierzytelnosci pienieznej dluznika, wynikajacej z posiadania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy, do wysokosci naleznosci bedacej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywal wyplat z rachunku bez zgody komornika do wysokosci zajetej wierzytelnosci, lecz przekazal bezzwlocznie zajeta kwote na pokrycie naleznosci albo zawiadomil komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajetej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne takze w wypadku niewskazania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy;
2) zawiadamia dluznika o zajeciu jego wierzytelnosci z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy, doreczajac mu odpis tytulu wykonawczego i odpis zawiadomienia, skierowanego do banku, o zakazie wyplat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy.
§ 2. Rownoczesnie komornik przesyla wierzycielowi odpis zawiadomienia przeslanego do banku.
§ 3. (735) Jezeli wierzytelnosc z rachunku bankowego, w tym z rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy, zajeta zostala w dwu lub wiecej postepowaniach egzekucyjnych, a znajdujaca sie na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje sie z wyplata zajetych kwot, powiadamiajac o tym komornikow prowadzacych egzekucje. Zajete wierzytelnosci bank wyplaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 7731, komornikowi, ktory prowadzi dalsza egzekucje.

Art. 890. (736) § 1. Zajecie wierzytelnosci z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy dluznika, jest dokonane z chwila doreczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wyplat z tego rachunku i obejmuje rowniez kwoty, ktore nie byly na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmujacy wklad oszczednosciowy w chwili jego zajecia, a zostaly wplacone na ten rachunek po dokonaniu zajecia.
§ 2. (737) Wynikajacy z zajecia wierzytelnosci z rachunku bankowego zakaz wyplat z tego rachunku nie dotyczy biezacych wyplat na wynagrodzenie za prace wraz z podatkami i innymi ciezarami ustawowymi oraz na zasadzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasadzone tytulem odszkodowania - do wysokosci przecietnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartalu oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z pozn. zm.). Wyplata na wynagrodzenie za prace nastepuje po zlozeniu komornikowi odpisu listy plac lub innego wiarygodnego dowodu, a wyplata na alimenty i renty alimentacyjne - tytulu wykonawczego stwierdzajacego obowiazek dluznika do placenia alimentow lub renty.
§ 21. (738) Bank dokonuje wyplat, o ktorych mowa w § 2, na podstawie zezwolenia komornika. Wyplaty na alimenty i renty alimentacyjne nastepuja do rak uprawnionego do tych swiadczen.
§ 3. (739) (skreslony).

Art. 8901. (740) Jezeli zajecie obejmuje wierzytelnosc wynikajaca z rachunku bankowego zajetego uprzednio na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu ustanowionym w postepowaniu zabezpieczajacym, uprawnienia obowiazanego do dokonania wyplat z rachunku bankowego ustaja z dniem dokonania zajecia w postepowaniu egzekucyjnym.

Art. 891. (741) W razie zbiegu egzekucji sadowej i administracyjnej do tej samej wierzytelnosci z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy dluznika, w wypadku gdy kwoty znajdujace sie na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmujacym wklad oszczednosciowy nie wystarczaja na pokrycie wszystkich egzekwowanych swiadczen, bank obowiazany jest wstrzymac wyplaty z tego rachunku do wysokosci naleznosci, na ktorych rzecz zajecie nastapilo, i niezwlocznie zawiadomic o tym wlasciwe organy egzekucyjne, ktore postapia stosownie do art. 773. Przepis art. 890 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 8911. (742) § 1. Na podstawie tytulu wykonawczego wystawionego przeciwko dluznikowi mozna zajac wierzytelnosc z rachunku wspolnego prowadzonego dla dluznika i osob trzecich. Dalsze czynnosci egzekucyjne prowadzone beda do przypadajacego dluznikowi udzialu w rachunku wspolnym stosownie do tresci umowy regulujacej prowadzenie rachunku, ktora dluznik obowiazany jest przedlozyc komornikowi w terminie tygodnia od daty zajecia. Przepisy o wyjawieniu majatku stosuje sie odpowiednio. Jezeli umowa nie okresla udzialu w rachunku wspolnym albo gdy dluznik nie przedlozy umowy, domniemywa sie, ze udzialy sa rowne. Po ustaleniu udzialu dluznika zwalnia sie pozostale udzialy od egzekucji.
§ 2. W razie zajecia rachunku wspolnego dla wspolnikow spolki cywilnej, komornik zawiadamia pozostalych wspolnikow.

Art. 8912. (743) § 1. Na podstawie tytulu wykonawczego wystawionego przeciwko dluznikowi pozostajacemu w zwiazku malzenskim mozna prowadzic egzekucje z rachunku wspolnego dluznika i jego malzonka.
§ 2. Przepis § 1 nie wylacza mozliwosci obrony malzonka dluznika w drodze powodztwa o zwolnienie od egzekucji, jezeli na rachunku wspolnym malzonkow zgromadzono srodki, ktore nie wchodza do majatku osobistego dluznika, albo tez srodki, ktore nie pochodza z pobranego przez dluznika wynagrodzenia za prace, dochodow uzyskanych przez dluznika z innej dzialalnosci zarobkowej, jak rowniez z korzysci uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw wlasnosci przemyslowej oraz innych praw tworcy.

Art. 892. (744) § 1. Bank, ktory naruszyl przepisy dotyczace obowiazkow banku w zakresie egzekucji z rachunkow bankowych, w tym rachunkow bankowych obejmujacych wklad oszczednosciowy, odpowiada za wyrzadzona przez to wierzycielowi szkode.
§ 2. Przepisy art. 886 stosuje sie odpowiednio do pracownikow banku winnych niezgodnego z prawem dokonania wyplaty z zajetego rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy.

Art. 893. Do skutkow zajecia stosuje sie odpowiednio art. 885, 887 i 888.

Art. 8931. (745) § 1. (746) Jezeli egzekucja z rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy, na ktory wystawiono dowod imienny lub na okaziciela, nie moze byc przeprowadzona w trybie art. 901 z powodu niemoznosci odebrania tego dokumentu, komornik sporzadza o tym protokol i dokonuje zajecia wkladu oszczednosciowego przez skierowanie do wlasciwego oddzialu banku zawiadomienia o zajeciu. Zajecie jest dokonane z chwila doreczenia tego zawiadomienia. Na skutek zajecia dokonanego w powyzszym trybie bank wstrzymuje wszelkie wyplaty z zajetego wkladu i zawiadamia o tym placowki banku, urzedy pocztowo-telekomunikacyjne i inne placowki wykonujace czynnosci w powyzszym zakresie. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw lacznosci oraz Ministrem Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb zawiadamiania placowek bankow, urzedow pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placowek, uwzgledniajac dane zawarte w zawiadomieniu.
§ 2. Komornik dorecza niezwlocznie zawiadomienie o zajeciu wkladu oszczednosciowego dluznikowi z pouczeniem o odpowiedzialnosci przewidzianej w § 3, w razie podjecia kwoty z zajetego wkladu.
§ 3. Dluznik, ktory po dokonaniu zajecia wkladu oszczednosciowego podejmie wklad lub jego czesc, podlega odpowiedzialnosci karnej jak za usuniecie mienia spod egzekucji.
§ 4. Ponadto komornik dorecza niezwlocznie zawiadomienie o zajeciu wkladu oszczednosciowego wierzycielowi z pouczeniem, ze w terminie dwoch tygodni od daty zajecia wkladu powinien wystapic do sadu o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej i zawiadomic o tym wlasciwy oddzial banku, przez doreczenie bankowi w tym samym terminie odpisu zlozonego do sadu wniosku w sprawie wszczecia postepowania o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej. W razie nieotrzymania zawiadomienia o wszczeciu postepowania o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej, wlasciwy oddzial banku, po uplywie trzech tygodni od daty zajecia wkladu oszczednosciowego, odwola wstrzymanie wyplat z tego wkladu, o czym zawiadomi wlasciciela ksiazeczki oszczednosciowej.

Art. 8932. (747) § 1. Sad rozpatrzy wniosek o umorzenie zarowno ksiazeczki oszczednosciowej na okaziciela, jak i ksiazeczki imiennej, na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach o umarzaniu utraconych dokumentow. W postepowaniu o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej nie moga byc zgloszone zarzuty dotyczace zasadnosci roszczenia wierzyciela. Koszty postepowania obciazaja wlasciciela ksiazeczki. Sad przesyla wlasciwemu oddzialowi banku wypis prawomocnego postanowienia w sprawie umorzenia ksiazeczki oszczednosciowej.
§ 2. W razie umorzenia ksiazeczki oszczednosciowej wlasciwy oddzial banku wystawia na jej miejsce nowa ksiazeczke oszczednosciowa, ktora po odpisaniu czesci wkladu oszczednosciowego do wysokosci naleznosci wskazanej w tytule wykonawczym lacznie z kosztami egzekucyjnymi wydaje wlascicielowi. W wypadku nieuwzglednienia wniosku o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej wlasciwy oddzial banku niezwlocznie odwola wstrzymanie wyplat z wkladu oszczednosciowego i zawiadomi o tym wlasciciela.

Art. 8933. (748) § 1. Przepisy art. 8931 i 8932 stosuje sie odpowiednio w wypadku niemoznosci odebrania innego dokumentu, z ktorego posiadaniem jest zwiazana wierzytelnosc na rachunku bankowym.

Art. 8934. (749) Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie odpowiednio do egzekucji z rachunkow prowadzonych przez spoldzielcze kasy oszczednosciowo-kredytowe.

Art. 894. (750) (skreslony).

DZIAL IV. EGZEKUCJA Z INNYCH WIERZYTELNOSCI(751)

Art. 895. § 1. (752) Egzekucja prowadzona wedlug przepisow dzialu niniejszego nalezy do komornika sadu wlasciwosci ogolnej dluznika, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, a w braku podstaw do jej oznaczenia - do komornika sadu wlasciwosci ogolnej osoby zobowiazanej wzgledem dluznika. Gdy osoby takiej nie ma, egzekucja nalezy do komornika tego sadu, w ktorego okregu znajduje sie przedmiot swiadczenia lub prawa.
§ 2. Jezeli wykonanie prawa zwiazane jest z posiadaniem dokumentu, wlasciwy jest komornik tego sadu, w ktorego okregu dokument sie znajduje.
§ 3. Na podstawie wniosku o wszczecie egzekucji z ruchomosci komornik dokona rowniez zajecia wierzytelnosci lub innych praw majatkowych, zwiazanych z posiadaniem dokumentu, jezeli dokument taki znajduje sie w posiadaniu dluznika.

Art. 896. § 1. Do egzekucji z wierzytelnosci komornik przystepuje przez jej zajecie. W celu zajecia komornik:
1) zawiadomi dluznika, ze nie wolno mu odbierac zadnego swiadczenia ani rozporzadzac zajeta wierzytelnoscia i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;
2) wezwie dluznika wierzytelnosci, aby naleznego od niego swiadczenia nie uiszczal dluznikowi, lecz zlozyl je komornikowi lub do depozytu sadowego.
§ 2. Jednoczesnie z zajeciem wierzytelnosci komornik wezwie jej dluznika, aby w ciagu tygodnia zlozyl oswiadczenie:
1) czy i w jakiej wysokosci przysluguje dluznikowi zajeta wierzytelnosc, czy tez odmawia zaplaty i z jakiej przyczyny;
2) czy inne osoby roszcza sobie prawa do wierzytelnosci, czy i w jakim sadzie lub przed jakim organem toczy sie lub toczyla sie sprawa o zajeta wierzytelnosc oraz czy i o jakie roszczenia zostala skierowana do zajetej wierzytelnosci egzekucja przez innych wierzycieli.

Art. 897. § 1. W celu zajecia wierzytelnosci, ktorej zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w ksiedze wieczystej lub przez zlozenie dokumentu do zbioru, komornik jednoczesnie z zawiadomieniem i wezwaniem dluznikow w mysl artykulu poprzedzajacego przesyla sadowi wlasciwemu do prowadzenia ksiegi wieczystej wniosek o dokonanie w niej wpisu o zajeciu lub o zlozenie tego wniosku do zbioru dokumentow.
§ 2. Jezeli w ksiedze wieczystej znajduja sie wpisy lub w zbiorze dokumentow dokumenty stanowiace przeszkode do uwzglednienia wniosku, sad wlasciwy do prowadzenia ksiegi wieczystej zawiadomi o tym wierzyciela i komornika, wyznaczajac termin do usuniecia przeszkody. Usuniecie przeszkody nalezy do wierzyciela. W tym celu wierzyciel moze wykonywac prawa przyslugujace dluznikowi. Na wniosek wierzyciela komornik odbierze dluznikowi potrzebne do tego dokumenty.
§ 3. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu sad oddali wniosek komornika, a komornik umorzy egzekucje. Jezeli jednak wierzyciel w terminie wyznaczonym przez sad wytoczy powodztwo w celu usuniecia przeszkody, oddalenie wniosku i umorzenie egzekucji nie moze nastapic przed prawomocnym oddaleniem powodztwa.
§ 4. (753) (uchylony).

Art. 898. Jezeli do zabezpieczenia zajetej wierzytelnosci wymagany jest wpis w ksiedze wieczystej, komornik odbierze dluznikowi dokumenty potrzebne do dokonania tego wpisu i zglosi wniosek o wpis na rzecz dluznika oraz o jednoczesne ujawnienie zajecia.

Art. 899. (754) Dokonujac zajecia wierzytelnosci zabezpieczonej poreczeniem, zastawem lub zastawem rejestrowym, komornik na wniosek wierzyciela zawiadamia takze poreczyciela albo wlasciciela przedmiotu obciazonego prawem zastawu, iz swiadczenia z wierzytelnosci zabezpieczonej nie wolno uiscic dluznikowi. Przepis art. 882 § 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 900. § 1. Zajecie jest dokonane z chwila doreczenia wezwania dluznikowi zajetej wierzytelnosci. Jezeli konieczny jest wpis zajecia w ksiedze wieczystej, wierzytelnosc jest zajeta z chwila dokonania wpisu lub zlozenia do zbioru dokumentow wniosku komornika. Jednakze i w tym wypadku zajecie jest skuteczne juz z chwila doreczenia wezwania dluznikowi zajetej wierzytelnosci, jezeli takie doreczenie nastapilo wczesniej.
§ 2. Zajecie sum platnych periodycznie obejmuje takze wyplaty przyszle. Art. 883 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 901. § 1. Zajecia wierzytelnosci zwiazanej z posiadaniem dokumentu dokonuje sie przez odebranie dokumentu dluznikowi lub osobie trzeciej. Przepis art. 845 § 2 stosuje sie odpowiednio. Nastepnych zajec takiej wierzytelnosci dokonuje sie przez zaznaczenie w protokole pierwszego zajecia.
§ 2. O dokonaniu zajecia komornik powiadomi wierzyciela dluznika, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, i dluznika zajetej wierzytelnosci, a przy dalszych zajeciach takze poprzednich wierzycieli.
§ 3. (755) Od dluznika zajetej wierzytelnosci zwiazanej z posiadaniem dokumentu komornik zazada zaplaty poszukiwanej sumy, a jezeli wierzytelnosc wymagalna jest po wypowiedzeniu, dokona jej wypowiedzenia. Na wniosek wierzyciela, dluznika albo z urzedu, komornik dokona rowniez czynnosci zachowawczych, jezeli zajdzie tego potrzeba.
§ 4. (756) Zajete papiery wartosciowe niezapisane na rachunku papierow wartosciowych komornik moze sprzedac za posrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu przepisow, o ktorych mowa w art. 7521. Sprzedaz w tym trybie moze nastapic w okresie miesiaca od dnia zajecia. Za zgoda dluznika sprzedaz moze nastapic takze po tym terminie. Do ustalenia ceny sprzedazy nalezy powolac bieglego. Na wniosek dluznika sprzedaz moze nastapic po cenie przez niego wskazanej.
§ 5. (757) Jezeli zobowiazany z weksla nie zaplaci poszukiwanej sumy, komornik sprzeda weksel. Dokonany przez komornika indos wywiera skutki indosu wpisanego przez zobowiazanego. Jezeli na wekslu zostaly umieszczone wyrazy "nie na zlecenie" lub inne zastrzezone rownowaznie, komornik moze przeniesc weksel na nabywce tylko w formie i ze skutkiem przewidzianym w przepisach o przelewie wierzytelnosci.
§ 6. (758) Do zbycia weksli przepisy art. 9041 stosuje sie odpowiednio.

Art. 902. Do skutkow zajecia stosuje sie odpowiednio art. 885, 887 i 888, a do skutkow niezastosowania sie do wezwan komornika oraz do obowiazkow wynikajacych z zajecia - art. 886.

Art. 9021. (759) Zajecie wierzytelnosci nie narusza uprawnien wynikajacych z zamieszczonej w umowie klauzuli kompensacyjnej, o ktorej mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektorych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871).

Art. 903. Jezeli zajeto wierzytelnosc, ktorej przedmiotem jest swiadczenie z zobowiazania przemiennego z prawem wyboru zastrzezonym dla dluznika, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, prawo to przechodzi na wierzyciela, jezeli dluznik, wezwany przez komornika do dokonania wyboru, w ciagu tygodnia z prawa tego nie skorzysta.

Art. 904. Jezeli obowiazek dluznika zajetej wierzytelnosci zalezy od wzajemnego swiadczenia dluznika, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, ktore polega na wydaniu rzeczy znajdujacej sie w jego wladaniu, a obowiazek wydania tej rzeczy zostal juz orzeczony prawomocnym wyrokiem lub stwierdzony innym tytulem egzekucyjnym, komornik odbierze dluznikowi zajetej wierzytelnosci tytul egzekucyjny i po uzyskaniu na nim klauzuli wykonalnosci odbierze rzecz dluznikowi, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, jezeli to jest konieczne do uzyskania swiadczenia od dluznika zajetej wierzytelnosci.

Art. 9041. (760) § 1. Na wniosek wierzyciela jego zaspokojenie nastapi przez sprzedaz wierzytelnosci w drodze licytacji lub z wolnej reki, o ile nie sprzeciwia sie temu charakter zajetej wierzytelnosci.
§ 2. Sprzedazy wierzytelnosci dokonuje sie w drodze licytacji prowadzonej wedlug przepisow o egzekucji z ruchomosci. Cena wywolania wynosi polowe sumy, na ktora sklada sie wartosc egzekwowanej wierzytelnosci oraz nalezne od niej odsetki liczone od dnia ich wymagalnosci do dnia licytacji. Nabycie nie moze nastapic ponizej ceny wywolania.
§ 3. Za zgoda dluznika zajeta wierzytelnosc moze zostac sprzedana z wolnej reki, po cenie przez niego wskazanej, jezeli sprzedaz za te cene nie narusza interesow wierzycieli. Dluznik moze tez wskazac osobe nabywcy oraz inne warunki sprzedazy. Zgoda dluznika na sprzedaz z wolnej reki nie jest potrzebna, gdy wierzytelnosc byla wymagalna przed dniem zajecia. W takim jednak wypadku cena zbycia nie moze byc nizsza od 60 % oszacowania wraz z odsetkami liczonymi do dnia sprzedazy.

Art. 905. § 1. Jezeli zajeta zostala wierzytelnosc, z mocy ktorej maja byc wydane dluznikowi na wlasnosc ruchomosci, beda one wydane komornikowi w miejscu, w ktorym mialy byc wydane dluznikowi. Zajecie ruchomosci dokonane jest przez samo zajecie wierzytelnosci o ich wydanie.
§ 2. Dalsza egzekucja z tych ruchomosci bedzie prowadzona wedlug przepisow o egzekucji z ruchomosci.

Art. 906. § 1. Jezeli zostala zajeta wierzytelnosc, z mocy ktorej dluznikowi, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, jako wlascicielowi ma byc wydana nieruchomosc, komornik odda wydana nieruchomosc w zarzad dluznikowi. Na wniosek wierzyciela komornik ustanowi zarzadca inna osobe.
§ 2. Egzekucja z tej nieruchomosci i zarzad prowadzone beda wedlug przepisow o egzekucji z nieruchomosci.

Art. 907. Przepis artykulu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio w wypadku, gdy przedmiotem zajetej wierzytelnosci jest statek morski wpisany do rejestru okretowego.

Art. 908. § 1. (761) Jezeli po zajeciu wierzytelnosci nalezyte wykonanie praw dluznika lub wierzyciela tego wymaga, sad na wniosek wierzyciela lub dluznika, stosownie do okolicznosci, ustanowi kuratora lub zarzadce albo nakaze sprzedaz prawa. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.
§ 2. Do zarzadu i sprzedazy stosuje sie odpowiednio przepisy o zarzadzie w toku egzekucji z nieruchomosci i o sprzedazy ruchomosci.

DZIAL IVA. (762) EGZEKUCJA Z INNYCH PRAW MAJATKOWYCH

Art. 909. (763) Przepisy o egzekucji z wierzytelnosci stosuje sie odpowiednio do egzekucji z innych praw majatkowych, jezeli przepisy ponizsze nie stanowia inaczej.

Art. 910. (764) § 1. Do egzekucji z praw majatkowych komornik przystapi przez zajecie prawa. W tym celu komornik:
1) zawiadomi dluznika, ze nie wolno mu rozporzadzac, obciazac ani realizowac zajetego prawa, jak rowniez nie wolno mu pobierac zadnego swiadczenia przyslugujacego z zajetego prawa;
2) zawiadomi osobe, ktora z zajetego prawa jest obciazona obowiazkiem wzgledem dluznika, by obowiazku tego wobec dluznika nie realizowala, a wynikajace z prawa swiadczenia pieniezne uiszczala komornikowi lub na rachunek depozytowy sadu, oraz wzywa te osobe, by w terminie tygodnia zlozyla oswiadczenie, czy inne osoby roszcza sobie pretensje do zajecia prawa, czy i w jakim sadzie lub przed jakim organem toczy sie lub toczyla sie sprawa o zajete prawo, jak rowniez czy oraz o jakie roszczenie skierowana jest egzekucja do zajetego prawa.
§ 2. Prawo jest zajete z chwila doreczenia zawiadomienia osobie, ktora z mocy zajetego prawa jest obciazona obowiazkiem wobec dluznika. Jednakze jezeli zawiadomienie o zajeciu zostalo doreczone dluznikowi wczesniej, skutki zajecia powstaja wobec dluznika z chwila doreczenia mu zawiadomienia o zajeciu.
§ 3. Jezeli prawo majatkowe, ktore ma byc zajete, jest tego rodzaju, ze nie ma oznaczonej osoby obciazonej obowiazkiem wzgledem dluznika, zajecie jest dokonane z chwila doreczenia zawiadomienia dluznikowi.
§ 4. W stosunku do kazdego, kto wiedzial o wszczeciu egzekucji, skutki zajecia powstaja z chwila, gdy o wszczeciu egzekucji powzial wiadomosc, chocby zawiadomienie, o ktorym mowa w § 1, nie zostalo jeszcze doreczone.

Art. 9101. (765) Dokonujac zajecia prawa z patentu, prawa ochronnego na wzor uzytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego, prawa z rejestracji znaku towarowego, prawa z rejestracji topografii ukladu scalonego, komornik przesyla do Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o wpis informacji o zajeciu prawa do wlasciwego rejestru.

Art. 9102. (766) § 1. Z mocy zajecia wierzyciel moze wykonywac wszelkie uprawnienia majatkowe dluznika wynikajace z zajetego prawa, ktore sa niezbedne do zaspokojenia wierzyciela w drodze egzekucji, moze rowniez podejmowac wszelkie dzialania, ktore sa niezbedne do zachowania prawa.
§ 2. Jezeli zachodzi potrzeba realizacji innych uprawnien wynikajacych z zajetego prawa niz wymienione w § 1, sad na wniosek dluznika lub wierzyciela albo z urzedu ustanowi zarzadce. Do zarzadcy stosuje sie odpowiednio przepisy o zarzadzie w egzekucji z nieruchomosci.

Art. 9103. (767) Do egzekucji z prawa majatkowego wchodzacego w sklad majatku wspolnego malzonkow stosuje sie odpowiednio przepisy art. 9231.

Art. 9104. (768) § 1. Do oszacowania zajetego prawa komornik powoluje bieglego.
§ 2. Wycena bieglego nie jest potrzebna, jezeli strony zgodnie ustalily wartosc zajetego prawa albo jezeli w okresie trzech miesiecy przed dokonaniem zajecia zajete prawo bylo oszacowane dla celow obrotu rynkowego lub w drodze umowy ustalono jego wartosc dla potrzeb takiego obrotu.
§ 3. W przypadkach wskazanych w § 2 za wartosc prawa przyjmuje sie wartosc prawa ustalona zgodnie przez strony albo we wczesniejszej umowie lub oszacowaniu.

Art. 911. Na zadanie wierzyciela komornik sporzadzi opis zajetego prawa majatkowego.

Art. 9111. (769) W opisie komornik zamiesci w szczegolnosci:
1) rodzaj zajetego prawa;
2) oznaczenie osob uprawnionych oraz rodzaj przyslugujacych im uprawnien albo stwierdzenie o braku informacji o ich istnieniu;
3) oznaczenie osob zobowiazanych, jezeli sa, i rodzaj ciazacych na nich obowiazkow;
4) w razie istnienia sporu co do tresci prawa lub rodzaju przyslugujacych uprawnien, rodzaj sporu, osoby dochodzace tych roszczen oraz oznaczenie sadu lub innego organu, przed ktorym spor sie toczy.

Art. 9112. (770) § 1. Zajecie praw dluznika przyslugujacych mu na wypadek wystapienia ze spolki cywilnej lub jej rozwiazania dokonane jest z chwila powiadomienia dluznika o zajeciu. O zajeciu komornik powiadomi pozostalych wspolnikow, jezeli ich adresy zostana komornikowi podane przez ktorakolwiek ze stron.
§ 2. Pozostali wspolnicy w terminie dwoch tygodni od dnia zajecia sa obowiazani przedstawic komornikowi wykaz przedmiotow, wierzytelnosci i praw, ktore przypadna dluznikowi na wypadek wystapienia ze spolki lub jej rozwiazania. Przepisy art. 886 stosuje sie odpowiednio.

Art. 9113. (771) Zajmujac udzial wspolnika w spolce handlowej albo prawa wspolnika z tytulu udzialu w takiej spolce, ktorymi wspolnikowi wolno rozporzadzac, jak rowniez prawa majatkowe akcjonariusza, komornik powiadomi o zajeciu spolke oraz zglosi ten fakt sadowi rejestrowemu.

Art. 9114. (772) Zajecie prawa obejmuje rowniez wszelkie wierzytelnosci i roszczenia przyslugujace dluznikowi z tytulu zajetego prawa, nawet jezeli powstaly po zajeciu.

Art. 9115. (773) Jezeli z zajetego prawa wynika wymagalne roszczenie, komornik wezwie dluznika zajetej wierzytelnosci, aby spelnil swiadczenie wierzycielowi lub komornikowi. Przepisy art. 887 stosuje sie odpowiednio.

Art. 9116. (774) § 1. Zaspokojenie wierzyciela z zajetego prawa nastepuje z dochodu, jezeli zajete prawo przynosi dochod, albo z realizacji lub sprzedazy prawa.
§ 2. Zaspokojenie z dochodu lub realizacji prawa, jezeli nie nastapi w trybie art. 9115, nastepuje w drodze egzekucji przez zarzad przymusowy. Przepisy art. 10641-106411 stosuje sie odpowiednio.
§ 3. Sprzedazy prawa dokonuje sie w drodze licytacji prowadzonej wedlug przepisow o egzekucji z ruchomosci z zachowaniem przepisow ponizszych.

Art. 9117. (775) § 1. Jezeli przepis szczegolny nie stanowi inaczej, komornik moze sprzedac zajete prawo z wolnej reki po cenie nie nizszej niz 75 % ceny oszacowania. Sprzedaz ta nie moze nastapic wczesniej niz czternastego dnia od oszacowania.
§ 2. Na wniosek dluznika, za zgoda wierzyciela, sprzedaz moze nastapic bez oszacowania prawa. Sprzedaz za wskazana przez dluznika cene moze nastapic, gdy nie naruszylo to interesow wierzycieli. Dluznik winien wowczas wskazac cene minimalna, ponizej ktorej sprzedaz nie moze byc dokonana. Dluznik moze wskazac osobe nabywcy albo tez wskazac kilka osob uprawnionych do nabycia oraz kolejnosc, w jakiej prawo nabycia bedzie im przyslugiwalo.
§ 3. Jezeli sprzedaz nie dojdzie do skutku w terminie tygodnia od dnia, w ktorym wierzyciel wyrazil zgode na sprzedaz, komornik sprzedaje zajete prawo w drodze licytacji, chyba ze wierzyciel wyrazi zgode na ponowna sprzedaz z wolnej reki.

Art. 9118. (776) § 1. Do egzekucji z instrumentow finansowych zapisanych na rachunku papierow wartosciowych lub innym rachunku, komornik przystapi przez ich zajecie. W tym celu komornik:
1) zawiadamia dluznika, ze nie wolno mu odbierac zadnego swiadczenia, jak rowniez rozporzadzac, z wyjatkiem zlecen, o ktorych mowa w § 2, zajetymi instrumentami finansowymi czy wartosciami zebranymi na rachunku;
2) wezwie podmiot prowadzacy dzialalnosc maklerska, w ktorym dluznik ma rachunek, by nie wykonywal dyspozycji dluznika, z wyjatkiem zlecen, o ktorych mowa w § 2, ani tez nie wyplacal dluznikowi pieniedzy ulokowanych na jego rachunku, lecz zajete sumy pieniezne do wysokosci egzekwowanej naleznosci wydal komornikowi lub zlozyl na rachunek depozytowy sadu.
§ 2. Jezeli znajdujace sie na rachunku dluznika sumy pieniezne nie wystarczaja na pokrycie egzekwowanego roszczenia, podmiot prowadzacy dzialalnosc maklerska, w ktorym dluznik ma rachunek, niezwlocznie wzywa dluznika, aby w terminie trzech dni zlozyl zlecenie sprzedazy celem zaspokojenia wierzyciela przez okres miesiaca, wskazujac, ktore ze zdeponowanych instrumentow finansowych maja byc przedmiotem zlecenia sprzedazy. Jezeli zajeto instrumenty finansowe, ktore wczesniej byly zajete na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu, dyspozycja dluznika dotyczaca zlecenia ich sprzedazy bedzie wykonana po zajeciu dokonanym w egzekucji, jezeli samo zlecenie sprzedazy dluznik zlozyl w terminie okreslonym w art. 7521.
§ 3. Jezeli dluznik nie dokona czynnosci, o ktorej mowa w § 2, albo pomimo wykonania czynnosci nie dojdzie do sprzedazy instrumentow finansowych, prowadzacy rachunek w terminie trzech dni powiadamia wierzyciela, za posrednictwem komornika, jakie instrumenty finansowe umieszczone sa na rachunku. Wierzyciel sklada zlecenie dokonania sprzedazy wybranych instrumentow finansowych.
§ 4. W razie niezlozenia przez wierzyciela w terminie dwoch tygodni zlecenia, o ktorym mowa w § 3, albo gdy sprzedaz na zlecenie wierzyciela nie doszla do skutku przez okres roku, egzekucje umarza sie.
§ 5. Jezeli zajecia dokonano na rzecz dwu lub wiecej wierzycieli, zlecenie, o ktorym mowa w § 3, sklada kurator ustanowiony w trybie art. 908, chyba ze wierzyciele zloza zgodny wniosek o sprzedazy instrumentow finansowych. W razie ustanowienia kuratora termin dwutygodniowy liczy sie od dnia powolania kuratora.

Art. 912. § 1. Jezeli zajete zostalo prawo, z mocy ktorego dluznik moze zadac dzialu majatku, zajecie obejmuje wszystko to, co dluznikowi z dzialu przypadnie. Gdy dluznik otrzyma z dzialu nieruchomosc lub ulamkowa jej czesc, sad przeprowadziwszy dzial zawiadomi o zajeciu sad wlasciwy do prowadzenia ksiegi wieczystej w celu ujawnienia zajecia przez wpis w ksiedze wieczystej lub zlozenie zawiadomienia do zbioru dokumentow. Jezeli wierzyciel w ciagu miesiaca po ukonczeniu dzialu nie zazadal przeprowadzenia egzekucji z mienia przypadlego dluznikowi, przedmioty majatkowe, z ktorych egzekucji nie zadal, beda wolne od zajecia.
§ 2. O zajeciu prawa, z mocy ktorego dluznik moze zadac dzialu, komornik zawiadomi wskazane przez wierzyciela osoby, przeciwko ktorym dluznikowi przysluguje prawo zadania dzialu.

DZIAL V. WYJAWIENIE MAJATKU

Art. 913. § 1. (777) Jezeli zajety w egzekucji majatek dluznika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych naleznosci lub jezeli wierzyciel wykaze, ze na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskal w pelni zaspokojenia swej naleznosci, moze on zadac zobowiazania dluznika do zlozenia wykazu majatku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie sie znajduja, przypadajacych mu wierzytelnosci i innych praw majatkowych oraz do zlozenia przyrzeczenia wedlug roty: "Swiadomy znaczenia mych slow i odpowiedzialnosci przed prawem zapewniam, ze zlozony przeze mnie wykaz majatku jest prawdziwy i zupelny.".
§ 2. Wierzyciel moze zadac wyjawienia majatku takze przed wszczeciem egzekucji, jezeli uprawdopodobni, ze nie uzyska zaspokojenia w pelni swej naleznosci ze znanego mu majatku albo z przypadajacych dluznikowi biezacych swiadczen periodycznych za okres szesciu miesiecy.

Art. 914. § 1. Wniosek o nakazanie dluznikowi wyjawienia majatku sklada sie w sadzie wlasciwosci ogolnej dluznika.
§ 2. (778) Do wniosku nalezy dolaczyc odpis protokolu zajecia lub inne dokumenty uzasadniajace obowiazek wyjawienia majatku, a jezeli wniosek zlozono przed wszczeciem egzekucji, takze tytul wykonawczy.

Art. 915. § 1. (779) Sad rozpoznaje wniosek po wezwaniu i wysluchaniu stron, jezeli sie stawia.
§ 2. (780) Wykaz i przyrzeczenie sad odbierze niezwlocznie. W uzasadnionych wypadkach sad moze wyznaczyc dluznikowi termin nie dluzszy niz tydzien.
§ 3. (781) Na postanowienie sadu w przedmiocie wyjawienia majatku przysluguje zazalenie. Wniesienie zazalenia nie tamuje wykonania postanowienia o wyjawieniu majatku. Sad moze postapic stosownie do art. 396.

Art. 916. (782) Jezeli dluznik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi sie do sadu w celu zlozenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy sie wykazu nie zlozy lub odmowi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmowi zlozenia przyrzeczenia, sad moze skazac go na grzywne lub nakazac przymusowe doprowadzenie oraz moze zastosowac areszt nieprzekraczajacy miesiaca, z uwzglednieniem art. 276 § 2. O skutkach tych dluznik powinien byc pouczony w wezwaniu na posiedzenie.

Art. 917. § 1. W razie zastosowania srodkow przymusu dluznik moze w kazdej chwili zlozyc wykaz i przyrzeczenie. W wypadku gdy zastosowano wobec niego areszt, dluznik moze domagac sie stawienia go przed sad w celu zlozenia wykazu i przyrzeczenia. W wypadku tym sad nie wzywajac wierzyciela niezwlocznie przyjmie wykaz i odbierze przyrzeczenie, po czym zwolni dluznika.
§ 2. Wierzyciel, ktory nie byl obecny przy tych czynnosciach, moze zadac ponownego wezwania dluznika w celu zadania mu pytan zmierzajacych do wykrycia przedmiotow, do ktorych moglaby byc skierowana egzekucja. Niestawiennictwo dluznika lub odmowa odpowiedzi albo dodatkowego zlozenia przyrzeczenia pociaga za soba skutki wymienione w artykule poprzedzajacym. O skutkach tych dluznik powinien byc pouczony w wezwaniu na posiedzenie.

Art. 918. (783) (skreslony).

Art. 9181. (784) Dluznik, ktory zlozyl przyrzeczenie lub do ktorego zastosowano srodki przymusu, obowiazany jest do zlozenia nowego wykazu i przyrzeczenia na zadanie tego samego lub innego wierzyciela, gdy od zlozenia przyrzeczenia lub wyczerpania srodkow przymusu uplynal okres jednego roku.

Art. 919. Za osobe, ktora nie ma zdolnosci procesowej, wykaz i przyrzeczenie obowiazany jest zlozyc jej przedstawiciel ustawowy.

Art. 920. (785) § 1. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie odpowiednio do egzekucji prowadzonej z urzedu, a takze egzekucji alimentow.
§ 2. W razie egzekucji alimentow sad prowadzi postepowanie o wyjawienie majatku takze na wniosek komornika.

Art. 9201. (786) § 1. (787) Przepisy art. 913-917, 919 i 920 stosuje sie odpowiednio do wyjawienia przez dluznika stanu oszczednosci na rachunkach bankowych w zwiazku z zadaniem wydania ksiazeczki oszczednosciowej lub innego dowodu posiadania wkladu. W wykazie majatku dluznik jest obowiazany podac, czy i jakie oszczednosci ma na rachunku bankowym, w jakim banku zostaly zgromadzone, jezeli zas nie posiada dowodu bankowego, jest obowiazany wskazac osobe, u ktorej znajduje sie ten dowod.
§ 2. Uchylenie sie dluznika od wydania ksiazeczki oszczednosciowej lub innego odpowiedniego dowodu albo wskazania osoby, u ktorej sie one znajduja, powoduje takie skutki, jak odmowa zlozenia wykazu albo udzielenia odpowiedzi na pytanie (art. 916).

DZIAL VI. EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOSCI

Rozdzial 1. Przepisy wstepne

Art. 921. § 1. (788) Egzekucja z nieruchomosci nalezy do komornika dzialajacego przy sadzie, w ktorego okregu nieruchomosc jest polozona. Wierzyciel moze dokonac wyboru komornika dzialajacego przy sadzie, w ktorego okregu nieruchomosc jest polozona, nawet jezeli nieruchomosc nie jest polozona w jego rewirze.
§ 2. Jezeli nieruchomosc jest polozona w okregu kilku sadow, wybor nalezy do wierzyciela. Jednakze z postepowaniem wszczetym na wniosek jednego wierzyciela polaczone beda postepowania wszczete na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, ktory rozpoczal egzekucje, o wszczeciu, a nastepnie o ukonczeniu egzekucji zawiadomi komornika, do ktorego, stosownie do paragrafu poprzedzajacego, moglaby nalezec egzekucja.

Art. 922. Uczestnikami postepowania oprocz wierzyciela i dluznika sa rowniez osoby, ktorym przysluguja prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomosci, a gdy przedmiotem egzekucji jest uzytkowanie wieczyste, takze organ, ktory zawarl umowe o uzytkowanie wieczyste.

Rozdzial 2. Zajecie

Art. 923. Wskutek wniosku wierzyciela o wszczecie egzekucji z nieruchomosci wymienionej we wniosku komornik wzywa dluznika, aby zaplacil dlug w ciagu dwoch tygodni pod rygorem przystapienia do opisu i oszacowania.

Art. 9231. (789) § 1. Tytul wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostajacej w zwiazku malzenskim stanowi podstawe do zajecia nieruchomosci wchodzacej w sklad majatku wspolnego. Dalsze czynnosci egzekucyjne dopuszczalne sa na podstawie tytulu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu malzonkom.
§ 2. Jezeli malzonek dluznika sprzeciwi sie zajeciu, o sprzeciwie komornik niezwlocznie zawiadamia wierzyciela, ktory w terminie tygodniowym powinien wystapic o nadanie przeciwko malzonkowi dluznika klauzuli wykonalnosci pod rygorem umorzenia egzekucji z zajetej nieruchomosci.

Art. 924. Jednoczesnie z wyslaniem dluznikowi wezwania komornik przesyla do sadu wlasciwego do prowadzenia ksiegi wieczystej wniosek o dokonanie w ksiedze wieczystej wpisu o wszczeciu egzekucji lub o zlozenie wniosku do zbioru dokumentow.

Art. 925. § 1. W stosunku do dluznika nieruchomosc jest zajeta z chwila doreczenia mu wezwania. W stosunku do dluznika, ktoremu nie doreczono wezwania, jako tez w stosunku do osob trzecich, nieruchomosc jest zajeta z chwila dokonania wpisu w ksiedze wieczystej lub zlozenia wniosku komornika do zbioru dokumentow.
§ 2. Jednakze w stosunku do kazdego, kto wiedzial o wszczeciu egzekucji, skutki zajecia powstaja z chwila, gdy o wszczeciu egzekucji powzial wiadomosc, chociazby wezwanie nie zostalo jeszcze dluznikowi wyslane ani wpis w ksiedze wieczystej nie byl jeszcze dokonany.
§ 3. O dokonanym zajeciu komornik zawiadamia wierzyciela.

Art. 926. § 1. (790) Postepowania egzekucyjne toczace sie co do kilku nieruchomosci tego samego dluznika lub co do kilku czesci tej samej nieruchomosci, jak rowniez postepowania egzekucyjne dotyczace czesci nieruchomosci i jej calosci, moga byc polaczone w jedno postepowanie, jezeli odpowiada to celowi egzekucji, a nie ma przeszkod natury prawnej lub gospodarczej. Polaczenie zarzadza na wniosek jednej ze stron komornik, a gdy nieruchomosci sa polozone w okregach roznych sadow rejonowych, sad okregowy przelozony nad sadem rejonowym, w ktorego okregu wszczeto pierwsza egzekucje.
§ 2. Postepowanie mozna rozdzielic, jezeli w dalszym jego toku odpadna przyczyny, ktore spowodowaly polaczenie.

Art. 927. Wierzyciel, ktory skierowal egzekucje do nieruchomosci po jej zajeciu przez innego wierzyciela, przylacza sie do postepowania wszczetego wczesniej i nie moze zadac powtorzenia czynnosci juz dokonanych; poza tym ma te same prawa co pierwszy wierzyciel.

Art. 928. W celu dopilnowania praw osoby, ktorej miejsce pobytu nie jest znane i ktorej z powodu nieobecnosci nie mozna dokonywac doreczen, sad na wniosek komornika ustanowi kuratora do zastepowania osoby nieobecnej. Kurator bedzie wykonywal swe czynnosci takze w interesie innych osob, ktorym w dalszym toku postepowania doreczenia nie beda mogly byc dokonane. Kurator moze jednak reprezentowac rownoczesnie tylko osoby, ktorych interesy nie sa sprzeczne.

Art. 929. § 1. Zajecie obejmuje nieruchomosc i to wszystko, co wedlug przepisow prawa rzeczowego stanowi przedmiot obciazenia hipoteka.
§ 2. Jezeli egzekucje prowadzi sie w poszukiwaniu naleznosci z umow ubezpieczenia lub wierzytelnosci zabezpieczonych hipoteka, zajecie obejmuje takze prawa wynikajace z umow ubezpieczenia przedmiotow wymienionych w paragrafie poprzedzajacym.
§ 3. (791) Komornik z urzedu zbada, czy ruchomosci, wierzytelnosci lub prawa zajete wedlug przepisow § 1 i § 2 nie sa obciazone zastawem rejestrowym. Przepisy art. 8051 § 1 i § 4 stosuje sie odpowiednio.

Art. 930. § 1. Rozporzadzenie nieruchomoscia po jej zajeciu nie ma wplywu na dalsze postepowanie. Nabywca moze uczestniczyc w postepowaniu w charakterze dluznika. W kazdym razie czynnosci egzekucyjne sa wazne tak w stosunku do dluznika, jak i w stosunku do nabywcy.
§ 2. Rozporzadzenia przedmiotami podlegajacymi zajeciu razem z nieruchomoscia po ich zajeciu sa niewazne. Nie dotyczy to rozporzadzen zarzadcy nieruchomosci w zakresie jego ustawowych uprawnien.
§ 3. (792) Obciazenie przez dluznika nieruchomosci po jej zajeciu jest niewazne.

Art. 931. § 1. Zajeta nieruchomosc pozostawia sie w zarzadzie dluznika, do ktorego stosuje sie wowczas przepisy o zarzadcy.
§ 2. Jezeli prawidlowe sprawowanie zarzadu tego wymaga, sad odejmie dluznikowi zarzad i ustanowi innego zarzadce; to samo dotyczy ustanowionego zarzadcy.
§ 3. Sad oddali wniosek o ustanowienie innego zarzadcy, jezeli sprawowanie zarzadu wymaga kosztow, na ktorych pokrycie nie wystarczaja na razie dochody biezace, a wnioskodawca nie zlozy w ciagu tygodnia kwoty wyznaczonej przez sad.
§ 4. Jezeli dluznik, ktoremu odjeto zarzad, w chwili zajecia korzystal z pomieszczen w zajetej nieruchomosci, nalezy mu je pozostawic. Sad moze jednak na wniosek wierzyciela zarzadzic odebranie pomieszczen, jezeli dluznik lub jego domownik przeszkadza zarzadcy w wykonywaniu zarzadu. Zarzadca moze zatrudniac dluznika i jego rodzine za wynagrodzeniem, ktore ustali sad.

Art. 932. (793) (uchylony).

Art. 933. Jezeli zarzadca przy obejmowaniu zarzadu napotyka przeszkody, komornik na polecenie sadu wprowadza go w zarzad nieruchomosci.

Art. 934. Po ustanowieniu zarzadcy komornik wzywa wskazane przez wierzyciela osoby, aby przypadajace od nich tak zalegle, jak i przyszle swiadczenia, ktore stanowia dochod z nieruchomosci, uiszczaly do rak zarzadcy. W wezwaniu nalezy uprzedzic, ze uiszczenie do rak dluznika bedzie bezskuteczne w stosunku do wierzyciela.

Art. 935. § 1. Zarzadca zajetej nieruchomosci obowiazany jest wykonywac czynnosci potrzebne do prowadzenia prawidlowej gospodarki. Ma on prawo pobierac zamiast dluznika wszelkie pozytki z nieruchomosci, spieniezac je w granicach zwyklego zarzadu oraz prowadzic sprawy, ktore przy wykonywaniu takiego zarzadu okaza sie potrzebne. W sprawach wynikajacych z zarzadu nieruchomoscia zarzadca moze pozywac i byc pozywany.
§ 2. Zarzadcy wolno zaciagac tylko takie zobowiazania, ktore moga byc zaspokojone z dochodow z nieruchomosci i sa gospodarczo uzasadnione.
§ 3. Czynnosci przekraczajace zakres zwyklego zarzadu zarzadca moze wykonywac tylko za zgoda stron, a w jej braku - za zezwoleniem sadu, ktory przed wydaniem postanowienia wyslucha wierzyciela, dluznika i zarzadce, chyba ze zwloka grozilaby szkoda.

Art. 936. Zarzad nie ma wplywu na umowy najmu lub dzierzawy obowiazujace w chwili jego ustanowienia. Zarzadcy wolno jednak wypowiadac tego rodzaju umowy z zachowaniem obowiazujacych przepisow oraz zawierac umowy na czas przyjety przez zwyczaj miejscowy. Do wydzierzawiania nieruchomosci wymagana jest zgoda stron, a w jej braku - zezwolenie sadu.

Art. 937. § 1. Zarzadca sklada sadowi w wyznaczonych terminach co najmniej raz w roku oraz po ukonczeniu zarzadu sprawozdania ze swych czynnosci, jak rowniez udokumentowane sprawozdania rachunkowe.
§ 2. Sad po wysluchaniu wierzycieli, dluznika i zarzadcy oraz po rozpatrzeniu sprawozdan, a zwlaszcza przedstawionych w nich pozycji rachunkowych, zatwierdza sprawozdania zarzadcy albo odmawia ich zatwierdzenia w calosci lub w czesci.

Art. 938. § 1. (794) Zarzadca odpowiada za szkode wyrzadzona na skutek nienalezytego wykonywania obowiazkow.
§ 2. Zarzadca, ktory bez usprawiedliwionej przyczyny nie zlozyl w oznaczonym terminie przepisanego sprawozdania lub nie wykonal innych przez sad wydanych polecen, moze byc skazany na grzywne.

Art. 939. § 1. Zarzadca moze zadac wynagrodzenia oraz zwrotu wydatkow, ktore w zwiazku z zarzadem poniosl z wlasnych funduszow. Wysokosc wynagrodzenia sad okresli odpowiednio do nakladu pracy i dochodowosci nieruchomosci.
§ 2. Jednakze zarzadcy, ktory jest dluznikiem, nie nalezy sie wynagrodzenie; moze on tylko pokrywac z pozytkow z nieruchomosci najkonieczniejsze potrzeby wlasne i rodziny w rozmiarze, jaki oznaczy sad, oraz swoje wydatki zwiazane z zarzadem.
§ 3. (795) (uchylony).
§ 4. Roszczen o wynagrodzenie za sprawowanie zarzadu i o zwrot poniesionych w zwiazku z zarzadem wydatkow nie mozna dochodzic powodztwem. Zarzadca traci roszczenia, jezeli ich nie zglosil w ciagu miesiaca po ustapieniu z zarzadu lub po jego ustaniu.

Art. 940. Z dochodow z nieruchomosci zarzadca pokrywa w nastepujacej kolejnosci:
1) koszty egzekucji wraz ze swoim wynagrodzeniem oraz zwrot wlasnych wydatkow;
2) biezace naleznosci pracownikow zatrudnionych w nieruchomosci lub w przedsiebiorstwach znajdujacych sie na niej i nalezacych do dluznika;
3) biezaco przypadajace w toku zarzadu alimenty przyznane wykonalnym wyrokiem sadowym od dluznika. Uprawnienie to nie przysluguje czlonkom rodziny dluznika pozostajacym z nim we wspolnym gospodarstwie domowym w chwili wszczecia egzekucji;
4) biezace naleznosci podatkowe z nieruchomosci oraz biezace naleznosci z tytulu ubezpieczenia spolecznego pracownikow wymienionych w pkt 2;
5) zobowiazania zwiazane z wykonywaniem zarzadu;
6) naleznosci z tytulu ubezpieczenia nieruchomosci, jej przynaleznosci i pozytkow.

Art. 941. (796) Nadwyzke dochodow po pokryciu wydatkow wymienionych w art. 940, za czas do dnia przejscia wlasnosci nieruchomosci na nabywce, zarzadca sklada na rachunek depozytowy sadu. Nadwyzke dolacza sie do ceny, ktora bedzie uzyskana za nieruchomosci. Jezeli egzekucja ulega umorzeniu, nadwyzke te otrzymuje dluznik.

 

 

 

Przydatne linki

Dokument

Rzeczypospolitej Polskiej

Польша

“Карта поляка”

Новости сайта:

 


 

  
Новости законодательства

Новые документы

Рейтинг
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2007-2017. При полном или частичном использовании материалов ссылка на NewsBY.org обязательна.